WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

11429 TVDH

TVDH ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565

          นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ (ที่ 8 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายอิทธิ ทองแตง (ที่ 7 จากซ้าย) กรรมการ นายทรงพล ชัญมาตรกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVDH และคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ใหม่ในการใช้เงินเพิ่มทุน โดยจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ และการลงทุนต่างๆ ได้แก่ การซื้อทรัพย์สิน หุ้นและสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเปลี่ยนแปลงบริษัทฯ เป็นซูเปอร์ โฮลดิ้ง คัมปานี และภาพรวมเศรษฐกิจปัจจุบันที่อยู่ในช่วงฟื้นตัวจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมถึงอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

 

A11429

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!