WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

SET48

หุ้นถูกชอร์ตเซล 4 สิงหาคม  พ.ศ. 2565

 

ข้อมูล ณ วันที่ 03 ส.ค. 2565
หลักทรัพย์ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น)มูลค่าการขายซอร์ต (บาท)% ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
503,000 447,670.00 3.94%
3,443,300 9,270,628.00 14.72%
144,400 389,772.00 0.62%
2,800 3,640.00 3.57%
331,900 886,530.00 2.28%
260,500 52,815,100.00 8.75%
181,900 36,743,900.00 6.11%
1,500 261,850.00 0.88%
3,300 576,850.00 1.95%
3,600 14,184.00 0.03%
10,800 230,680.00 2.88%
45,400 149,834.00 29.95%
47,900 284,590.00 5.91%
7,600 108,680.00 0.71%
8,700 36,714.00 0.51%
284,200 5,329,770.00 2.70%
1,697,000 31,801,270.00 16.12%
2,000 13,900.00 3.28%
550,600 726,792.00 12.04%
1,416,200 99,722,800.00 12.47%
หมายเหตุ
  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
  • ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทากาไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  • รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์
     
    More Articles
     

 

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!