WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

AXA Gordon Watson

ผลการวิจัย AXA Mind Health Index เผย Gen Z มากกว่าครึ่งในเอเชีย กำลังมีสุขภาพจิตย่ำแย่ ในขณะที่ประเทศไทยมีจำนวนคนที่มีสุขภาพจิตดีสูงสุด

          ในขณะที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจของคนในสังคมอย่างมาก ผลการวิจัยล่าสุดจาก AXA Study of Mind Health and Wellbeing ประจำปี 2566 ได้เปิดเผยว่ากลุ่มคน Gen Z (อายุ 18-24 ปี) ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก และมากกว่าครึ่งหนึ่งของคนกลุ่ม Gen Z ทั่วโลก (53%) และในเอเชีย (51%) มีสุขภาพจิตที่ย่ำแย่ ผลการวิจัยดังกล่าวระบุถึง ความท้าทายที่กลุ่มคน Gen Z ต้องเผชิญในที่ทำงาน ขณะเดียวกันก็เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่นายจ้างจะต้องปรับการสนับสนุนคนในองค์กร ให้เหมาะกับความต้องการเพื่อรับมือกับการลาออกที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ

          การวิจัยพบว่ากลุ่มคน Gen Z มีสัดส่วนสูงสุดที่เผชิญกับความเครียดทางอารมณ์และความบกพร่องทางจิตใจ โดยทั่วโลกมีสัดส่วนถึง 18% และ 14% ในเอเชีย ซึ่งมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ ในขณะที่ทั่วโลกกลุ่มคนอายุระหว่าง 18-24 ปี มีเพียง 13% เท่านั้นที่มีสุขภาพจิตใจแข็งแรง และในเอเชียมีสัดส่วน 15% ซึ่งต่ำที่สุดในทุกกลุ่มอายุ ทำให้กลุ่มคนอายุ 18-24 ปีเป็นกลุ่มเดียวที่มีภาวะด้านความเครียดทางอารมณ์สูงกว่าทุกกลุ่ม

 

          กลุ่ม Gen Z แสดงความสามารถในการทำงานภายใต้ความเครียดได้ดีกว่า แม้ว่าส่วนใหญ่คิดจะลาออก

          ในที่ทำงานในภูมิภาคเอเชีย ผลสำรวจเผยให้เห็นว่า กลุ่มคน Gen Z เป็นกลุ่มคนที่มีพรสวรรค์แต่ได้รับผลกระทบจากความท้าทายที่สำคัญหลายประการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจของพวกเขา สิ่งเหล่านี้รวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคต (69% เทียบกับ 59% ทั่วโลก) การดิ้นรนเพื่อแยกชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว (49% เทียบกับ 39% ทั่วโลก) ภาวะการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงาน (47% เทียบกับ 38% ทั่วโลก) และขาดทักษะที่เหมาะสมกับงาน (14% เทียบกับ 9% ทั่วโลก) โดยปัจจัยสุดท้ายนี้ มีความสัมพันธ์อย่างมากกับสุขภาพจิตที่ดี โดยผลจากการวิจัย ผู้ที่มีทักษะการทำงานที่เหมาะสมนั้น จะมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีที่สุดถึง 2.5 เท่า

          ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่ากลุ่มอายุ 18-24 ปีในเอเชีย มีสัดส่วนสูงสุดในความคิดที่ตั้งใจจะลาออกในอีก 12 เดือนข้างหน้า (21%) ผลสำรวจพบข้อบ่งชี้ชัดเจนว่ากลุ่มอายุ 18-24 ปีที่กำลังมีสุภาพจิตที่ดีมีแนวโน้มลาออกน้อยกว่า โดยมีเพียง 16% เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องถึงความสำคัญของการมีสุขภาพจิตที่ดี กับการรักษาพนักงานให้ทำงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

          การสนับสนุนด้านสุขภาพจิตในที่ทำงานมีบทบาทสำคัญในสุขภาพจิตองค์รวม

          การสนับสนุนด้านสุขภาพจิตในที่ทำงาน ได้กลายเป็นเรื่องสำคัญในช่วงที่เกิดโรคระบาด การวิจัยยังเผยให้เห็นว่าในเอเชีย บริษัทที่ให้การสนับสนุนด้านสุขภาพจิต มีแนวโน้มที่จะมีพนักงานทีมีความสุขสูงกว่า 2.5 เท่า ในขณะที่ 1 ใน 4 ของพนักงาน Gen Z ที่รู้สึกว่าพวกเขาได้รับการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตที่ดีในที่ทำงาน มีความสุข ซึ่งอัตรานี้มีเพียง 1 ใน 100 ของกลุ่มคนที่ไม่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าว ซึ่งเป็นความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดในทุกกลุ่มอายุ สิ่งนี้บ่งชี้ว่า การสนับสนุนด้านสุขภาพจิตในที่ทำงานมีผลกระทบมากที่สุดต่อสุขภาพจิตของ Gen Z ทำให้กลุ่มนี้เป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับการแก้ปัญหาดังกล่าว

          กอร์ดอน วัตสัน ประธานกรรมการบริหารแอกซ่าเอเชีย และแอฟริกา กล่าวว่า “ในขณะที่สุขภาพจิตใจได้รับความสนใจมากขึ้น หลังจากเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดที่ส่งผลกับชีวิตของเราทุกคน ผลวิจัยนี้ เน้นย้ำว่าคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทั่วเอเชียกำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างมาก บริษัทจำเป็นต้องพิจารณาว่า พวกเขาสามารถสร้างความแตกต่างที่เป็นรูปธรรมด้วยการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของพนักงาน Gen Z ได้อย่างไร ไม่เพียงแต่ช่วยในด้านประสิทธิภาพ และการรักษาลูกค้าเท่านั้น แต่ยังต้องจัดการกับปัญหาเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อสังคมทั่วทั้งภูมิภาคอีกด้วย”

KTAXAบุปผาวดี2          บุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร กล่าวว่า “ปีนี้เป็นปีแรกที่กลุ่มแอกซ่า มีการศึกษาเรื่องสุขภาพจิตที่ครอบคลุมข้อมูลในประเทศไทยไว้ด้วย โดยผลการวิจัยจากหลายประเทศในครั้งนี้พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนประชากรที่มีสุขภาพจิตดีสูงที่สุด นอกจากนี้ 66% ของกลุ่มคน Gen Z ในประเทศไทยรู้สึกว่าตนเองมีทักษะการทำงานที่เหมาะสม ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยจากทั่วโลก ทั้งนี้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เรายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรให้เป็นสถานที่ทำงานที่ดีที่สุด รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน และเติบโตไปพร้อมกับองค์กร อีกทั้งยังให้ความสำคัญด้านการยอมรับความหลากหลายของพนักงาน ช่องว่างระหว่างวัย ของกลุ่ม Gen Z และกลุ่มอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของ Employer Brand Promise คือ "การเสริมพลังศักยภาพของพนักงานที่มุ่งสู่ความสำเร็จ"

 

          ผู้คนในเอเชียโดยรวมมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น เชื่อว่าเพราะอคติที่มีต่อเรื่องสุขภาพจิตมีน้อยลง 

          ผลการวิจัยพบว่าสัดส่วนของประชากรที่มีสุขภาพจิตที่ดีในเอเชียเพิ่มขึ้นจาก 19% เป็น 22% โดยเอเชียมีสัดส่วนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก ในทางตรงกันข้าม สัดส่วนของผู้ที่ประสบปัญหาทางสุขภาพจิตที่ต้องดิ้นรนในเอเชียลดลง 2% เหลือ 12% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาวะทางจิตใจที่ดีขึ้นในภาพรวม นอกจากนี้ 36% ของผู้ตอบแบบสำรวจทั่วโลกยอมรับว่า ตนไม่รู้สึกผิดหากมีปัญหาด้านสภาวะทางจิตใจ เมื่อเทียบกับสัดส่วนปีก่อนที่ 31% 

          ผลการวิจัยพบว่า 25% ของผู้คนทั่วโลกมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น โดยประเทศไทย (36%) ซึ่งเป็นประเทศที่เข้าร่วมการศึกษาครั้งแรก ผลการวิจัยอยู่ในอันดับที่ดี ในขณะที่ประเทศอิตาลี (18%) อยู่ในระดับต่ำสุด และเมื่อพิจารณาประเทศและภูมิภาคในเอเชียอย่างใกล้ชิด ผลสำรวจพบว่า คนในฟิลิปปินส์สามารถข้ามผ่านภาวะนี้ได้สูงสุดอยู่ที่ 39% ตามมาด้วยฮ่องกงที่ 37% ทั้งนี้ผู้คนในญี่ปุ่นยังคงเผชิญกับความเหน็ดเหนื่อยและต้องดิ้นรน สูงถึง 31% และ 14% ตามลำดับ

          ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของผลวิจัยได้ที่ AXA Study of Mind Health and Wellbeing 2023 ได้ที่ axafittoflourish.com 

          สำหรับท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1159 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือ https://www.krungthai-axa.co.th/th 

 

3722 AXA Mind Health QR

สแกน QR Code เพื่อรับชมวิดีโอ AXA Mind Health

 

 

A3722

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!