WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1AA1A3Aกรมศุล

กรมศุลกากรรับรางวัล Asia Environmental Enforcement Awards 2021 ด้านความร่วมมือ (Collaboration) จากองค์การสหประชาชาติ                                   

     นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม เป็นผู้แทนกรมศุลกากร เข้าประชุมร่วมกับ UNEP ผ่านโปรแกรม Zoom ในโอกาสที่องค์การสหประชาชาติ มอบรางวัล Asia Environmental Enforcement Awards 2021 ด้านความร่วมมือ (Collaboration) ให้กับกองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร จากผลงานการสืบสวนขยายผลของกรมศุลกากร ร่วมกับศุลกากรจีนและศุลกากรเวียดนาม จนทำให้ตรวจยึดไม้พะยูงจำนวน 733 ท่อน ได้เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

QIC 580x400 

sme 580x400

 ais 580x400

 Click Donate Support Web

EXIM One 720x90 C J

SAM720x100px bgGC 790x90QIC 720x100 

sme 720x100 

ais 720x100

hino2021

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!