WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1Aกำแพงพระนคร

กรมศุลกากร เปิดปฏิบัติการ'ยุทธการกำแพงพระนคร' ปิดเส้นทางลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดน

       กรมศุลกากรเปิดปฏิบัติการ'ยุทธการกำแพงพระนคร' (Narcotics Operation Guardian)” ระหว่างไทยกับมาเลเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร พร้อมสร้างเครือข่าย ทั้งในและต่างประเทศ เป็นการปิดกั้นเส้นทางการลักลอบขนยาเสพติดบริเวณชายแดนไทย ณ ห้องประชุมพระนิกรบดี ด่านศุลกากรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

     นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า จากปัญหาการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางศุลกากรทั้งทางท่าเรือ สนามบิน รวมถึงแนวชายแดนต่างๆ ยังคงปรากฎอย่างต่อเนื่อง กรมศุลกากรในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าส่งออกยาเสพติด อีกทั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติที่ 11/2564 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกและนำเข้ายาเสพติดผ่านช่องทางศุลกากร ซึ่งมีอธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานอนุกรรมการ

      กรมศุลกากรจึงเร่งรัดดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อสกัดกั้นการลักลอบเคลื่อนย้ายยาเสพติดข้ามชาติให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะตามแนวชายแดนที่ยังคงมีการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศอย่างต่อเนื่อง สร้างความเสื่อมเสียและเกิดผลกระทบต่อประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติดอย่างยั่งยืน กรมศุลกากรจึงได้จัดทำโครงการเปิดปฏิบัติการ ‘ยุทธการกำแพงพระนคร’ (Narcotics Operation Guardian) ขึ้น

      อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวอีกว่า 'ยุทธการกำแพงพระนคร' (Narcotics Operation Guardian) เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อสกัดกั้นยาเสพติด ระหว่างศุลกากรไทย ศุลกากรมาเลเซีย ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ รวมถึงหน่วยงานความมั่นคง ตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายประสานงานระหว่างประเทศ โดยโครงการนี้จะจัดขึ้นในช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน 2565

     สำหรับ วันนี้ เป็นการดำเนินโครงการครั้งแรก ระหว่างศุลกากรไทยกับศุลกากรมาเลเซีย และหน่วยงานความมั่นคงไทย-มาเลเซีย ที่ด่านศุลกากรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยครั้งนี้ได้มอบหมายให้นายถวัลย์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม เป็นผู้แทนของกรมศุลกากร เข้าร่วมประชุมหารือ 

       สำหรับ ครั้งต่อไปจะจัดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ด่านศุลกากรมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ภาคกลาง ที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และภาคเหนือ ที่ด่านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยการประสานงานร่วมกับประเทศ สปป. ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ ตามลำดับ

       ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในและต่างประเทศ จะช่วยสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามแดน เพื่อปกป้องสังคมให้พ้นจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!