WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1aG20 2565

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง G20 ประจำปี 2565

     นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง G20 ประจำปี 2565 ตามคำเชิญของกระทรวงการคลังอินโดนีเซีย ในฐานะประธานการประชุม G20 โดยมีหัวข้อหลักการประชุม ได้แก่ Recover Together, Recover Stronger ประกอบด้วยการหารือในประเด็นต่างๆ ได้แก่ (1) เศรษฐกิจโลก (2) สถาปัตยกรรมการเงินระหว่างประเทศ (3) กฎระเบียบภาคการเงิน (4) การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (5) การเงินที่ยั่งยืน และ (6) ภาษีระหว่างประเทศ ในห้วงการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2565 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2565

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!