WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1aรัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณเบิกจ่ายได้กว่าร้อยละ 88 ตามเป้าหมาย ดันเศรษฐกิจไทย

ณ สิ้นปีงบประมาณ 2565 รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณเบิกจ่ายได้กว่าร้อยละ 88 ลุ้นรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินเบิกจ่ายตามเป้าหมาย ดันเศรษฐกิจไทย

       นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 276,249 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) 34 แห่ง จำนวน 114,690 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88 ของกรอบลงทุนทั้งปี ซึ่งสิ้นสุดการดำเนินการแล้ว และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 - เดือนกันยายน 2565) 9 แห่ง จำนวน 161,558 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 103 ของแผนเบิกจ่ายสะสม ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายอีก 3 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนธันวาคม 2565) 

 

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2565

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 หน่วย : ล้านบาท รัฐวิสาหกิจ กรอบลงทุนทั้งปี

แผนเบิกจ่ายสะสม

ผลเบิกจ่ายสะสม % เบิกจ่ายสะสม/

แผนเบิกจ่ายสะสม

ปีงบประมาณ (ต.ค. 64 – ก.ย. 65)

จำนวน 34 แห่ง  130,040 130,040 114,690 88%

ปีปฏิทิน (ม.ค. 65 – ก.ย. 65)

จำนวน 9 แห่ง  224,847 156,598 161,558 103%

รวม 43 แห่ง 354,887 286,639 276,249 96%

       นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ้นปีงบประมาณ 2565 รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่หลายโครงการที่สามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผน อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีบางโครงการ ที่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เช่น โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 ของการประปานครหลวง และโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

      นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า ในปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา แม้ว่ารัฐวิสาหกิจยังคงได้รับผลกระทบสะสมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 แต่รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณได้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนหลังจากสถานการณ์คลี่คลายและดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ส่งผลให้มีผลการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าร้อยละ 88 ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ยังมีรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายในไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 ซึ่ง สคร. จะกำกับติดตามการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันการลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายและเพื่อให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!