WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

SET49

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 5 กรกฏาคม พ.ศ.2565

 

ข้อมูลประจำวันที่ 5 ก.ค. 2565

            เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

                ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 43 รายการ)

ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GUNKUL) นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2565 5,000,000 5.70 ซื้อ Link
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) นาง ณัชชา นิธิศโสภณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2565 10,000 51.00 ซื้อ Link
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2565 400,000 51.00 ซื้อ Link
เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT) นาย วงศกร กิตติตระกูลกาล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2565 2,000 74.00 ขาย Link
เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GEL) นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 10/06/2565 168,977,223 - ซื้อ  
ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER) นาย จอมทรัพย์ โลจายะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2565 10,000,000 0.73 ซื้อ Link
ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(III) นาย ทิพย์ ดาลาล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/06/2565 1,400,000 14.50 ซื้อ Link
ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(III) นาย ทิพย์ ดาลาล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2565 1,404,900 13.97 ซื้อ Link
ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(III) นาย ทิพย์ ดาลาล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2565 4,900 13.80 ขาย Link
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2565 44,100 3.80 ซื้อ Link
ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRV) นางสาว วราพร เพียรประเสริฐกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2565 8,200 2.45 ซื้อ Link
ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT) นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2565 100,000 0.86 ขาย Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด) หุ้นสามัญ 04/07/2565 100,000 62.54 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2565 40,000 4.52 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2565 35,000 4.50 ซื้อ Link
นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NER) นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2565 1,428,600 5.72 ซื้อ Link
บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU) นาย บรรเทิง ว่องกุศลกิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/06/2565 1,500,000 - รับโอน Link
บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIZ) นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสีวิกา สีลภูสิทธิ์) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 04/07/2565 200,000 2.35 ขาย Link
ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) นาย พีรนาถ โชควัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2565 45,200 7.04 ซื้อ Link
พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRINC) นาย วีระ ศรีชนะชัยโชค ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2565 150,000 6.90 ขาย Link
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSL) นางสาว สมปรารถนา เทพนภาเพลิน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/06/2565 658,000 19.00 ขาย Link
มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MUD) นาย สมศักดิ์ แต่งประกอบ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/06/2565 24,100 2.42 ซื้อ Link
มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MUD) นาย สมศักดิ์ แต่งประกอบ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2565 25,800 2.49 ซื้อ Link
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย ทรงเกียรติ วิชญเวทางค์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 60,000 5.50 ซื้อ Link
ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UVAN) นาย อภิรักษ์ วานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2565 201,000 7.76 ซื้อ Link
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2565 30,000 36.75 ขาย Link
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA) นาย กิติชัย สินเจริญกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2565 60,000 19.90 ซื้อ Link
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2565 270,000 18.58 ซื้อ Link
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาย ประทีป ตั้งมติธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม) หุ้นสามัญ 04/07/2565 270,000 18.58 ซื้อ Link
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 5,000 18.50 ซื้อ Link
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 05/07/2565 5,000 15.50 ซื้อ Link
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 10,000 18.35 ซื้อ Link
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 05/07/2565 5,000 15.00 ซื้อ Link
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT) นาย สุธี สมาธิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 10,000 7.20 ซื้อ Link
สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STP) นาย สุรชัย ธราวัฒนธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2565 2,000 13.90 ซื้อ Link
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SSP) นางสาว ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/07/2565 23,981,400 9.35 ซื้อ Link
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาง อารดา จรูญเอก คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย พีระพงศ์ จรูญเอก) หุ้นสามัญ 29/06/2565 800,000 10.20 ซื้อ Link
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาง อารดา จรูญเอก คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย พีระพงศ์ จรูญเอก) หุ้นสามัญ 30/06/2565 300,000 10.20 ซื้อ Link
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI) นาง อารดา จรูญเอก คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย พีระพงศ์ จรูญเอก) หุ้นสามัญ 04/07/2565 558,000 9.98 ซื้อ Link
อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF) นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2565 616,500 14.72 ซื้อ Link
อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) บมจ.(EMC) นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2565 2,153,400 0.23 ซื้อ Link
เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCI) นาย เกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/07/2565 200,000 1.57 ซื้อ Link
เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC) นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2565 1,000 0.82 ซื้อ Link

 

 Click Donate Support Web

 

วิริยะ 720x100

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!