WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1a 1P4SEC

คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 คน

        นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีมติแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กรรมการตลาดหลักทรัพย์) จำนวน 3 คน ได้แก่

          (1) นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์

          (2) นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

          (3) นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย (เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์เดิมที่ได้รับแต่งตั้งต่ออีกวาระหนึ่ง)

            โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

            ทั้งนี้ สำหรับกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 2 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่ นางวรวรรณ ธาราภูมิ และ นายเสรี นนทสูติ 

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!