WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

SET 1

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 14 กรกฏาคม พ.ศ.2565

 

ข้อมูลประจำวันที่ 14 ก.ค. 2565

                เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

                ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 9 รายการ)

ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(KC) นาย มานพ บัวทอง คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (พิมพ์พิศา สายมาอินทร์) หุ้นสามัญ 11/07/2565 160,000 0.33 ซื้อ  
ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPI) นาย การุญ นันทิลีพงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/07/2565 50,000 3.96 ซื้อ  
ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER) นาย จอมทรัพย์ โลจายะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/07/2565 10,000,000 0.72 ซื้อ  
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด) หุ้นสามัญ 06/07/2565 250,000 65.39 ซื้อ  
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด) หุ้นสามัญ 08/07/2565 100,000 68.79 ซื้อ  
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด) หุ้นสามัญ 11/07/2565 200,000 63.68 ซื้อ  
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BWG) นาย วรดิศ ธนภัทร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/07/2565 1,500,000 0.81 ซื้อ  
สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GLOBAL) นาย วิทูร สุริยวนากุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/07/2565 500,000 17.20 ซื้อ  
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/07/2565 20,000 7.65 ซื้อ  

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!