WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

SET 5

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 3 สิงหาคม พ.ศ.2565

 

ข้อมูลประจำวันที่ 3 ส.ค. 2565

                เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

                ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 6 รายการ)

ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) นาย อภิชัย เตชะอุบล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/08/2565 1,080,000 0.40 ขาย  
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) นาย อภิชัย เตชะอุบล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางชลิดา เตชะอุบล) หุ้นสามัญ 01/08/2565 208,000 0.40 ขาย  
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL) นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/07/2565 263,700 3.52 ซื้อ  
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL) นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/07/2565 102,600 3.52 ซื้อ  
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL) นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/08/2565 403,700 3.55 ซื้อ  
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL) นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/08/2565 230,000 3.56 ซื้อ  
More Articles
 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

วิริยะ 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!