WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

 SET 8

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 4 สิงหาคม พ.ศ.2565

 

ข้อมูลประจำวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565

                เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

                ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 3 รายการ)

 

ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธ.(KKP) นาย บรรยง พงษ์พานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/08/2565 419,100 65.00 ซื้อ  
เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT) นาย เริงชัย อิงคภากร ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 04/08/2565 312 14.30 ขาย  
ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPCH) นาย พล คงเสือ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/08/2565 10,000 7.70 ซื้อ  

More Articles

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!