WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

SET17

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 8 กันยายน พ.ศ.2565

 

 

ข้อมูลประจำวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2565

                เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 45 รายการ)

 

ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA) นาย อนุชา ภิงคารวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/09/2565 23,500 33.50 ซื้อ Link
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/09/2565 800,000 52.13 ซื้อ Link
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) นาย พงศธร ฉัตรนะรัชต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/09/2565 1,451,700 3.74 ซื้อ Link
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/09/2565 100,000 10.05 ขาย Link
ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMO) นาย กิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/09/2565 200,000 5.35 ซื้อ Link
เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAPPE) นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/09/2565 500,000 45.91 ขาย Link
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ) หุ้นสามัญ 02/09/2565 70,000 8.80 ซื้อ Link
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ) หุ้นสามัญ 05/09/2565 100,000 8.80 ซื้อ Link
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ) หุ้นสามัญ 06/09/2565 185,000 8.91 ซื้อ Link
ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIMAT) นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/09/2565 50,000 2.78 ซื้อ Link
ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TAKUNI) นางสาว นิตา ตรีวีรานุวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/09/2565 72,610,002 2.60 ขาย Link
ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TAKUNI) นาย ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/09/2565 49,000,000 2.60 ขาย Link
ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TAKUNI) นาย ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/09/2565 472,993 3.16 ขาย Link
ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) นาย ชัชชวี วัฒนสุข ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 31/08/2565 150,000 7.15 ขาย Link
ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) นาย ชัชชวี วัฒนสุข ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/09/2565 300,000 7.16 ขาย Link
ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) นาย ชัชชวี วัฒนสุข ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/09/2565 323,800 7.23 ขาย Link
ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) นาย ชัชชวี วัฒนสุข ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/09/2565 126,200 7.30 ขาย Link
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 07/09/2565 1,000,000 0.25 ขาย Link
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 07/09/2565 700 0.26 ขาย Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/09/2565 20,000 5.45 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/09/2565 40,000 5.40 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย สยาม อุฬารวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/09/2565 15,000 4.94 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย สยาม อุฬารวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/09/2565 15,000 4.96 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย สยาม อุฬารวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/09/2565 20,000 4.98 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย สยาม อุฬารวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/09/2565 50,000 5.00 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/09/2565 50,000 5.20 ซื้อ Link
ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) นาย พีรนาถ โชควัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/09/2565 2,500 7.20 ซื้อ Link
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PDJ) นาย ปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/08/2565 10,000 3.20 ซื้อ Link
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PDJ) นาย ปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/09/2565 8,000 2.92 ซื้อ Link
ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) บมจ.(RICHY) นางสาว อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 07/09/2565 2,000,000 0.06 ขาย Link
โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLUS) นาย นิลสุวรรณ ลีลารัศมี คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวิชชุดา ลีลารัศมี) หุ้นสามัญ 01/09/2565 50,000 8.30 ขาย Link
ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT) นาย วิศิษฎ์ คูทองกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/09/2565 300,000 1.56 ซื้อ Link
ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT) นาย วิศิษฎ์ คูทองกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/09/2565 19,000 1.57 ซื้อ Link
ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT) นาย วิศิษฎ์ คูทองกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสุพร คูทองกุล) หุ้นสามัญ 05/09/2565 100,000 1.54 ซื้อ Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท คุณาวลัย จำกัด) หุ้นสามัญ 07/09/2565 800,000 2.62 ขาย Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาย คุณา เทวอักษร นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท คุณาวลัย จำกัด) หุ้นสามัญ 07/09/2565 800,000 2.62 ขาย Link
สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) นาย รัช ตันตนันตา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/08/2565 20,000 10.60 ขาย Link
สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) นาย รัช ตันตนันตา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/09/2565 20,000 10.60 ขาย Link
สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) นาย รัช ตันตนันตา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/09/2565 20,000 10.60 ขาย Link
สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) นาย รัช ตันตนันตา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/09/2565 30,000 10.70 ขาย Link
สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) นาย รัช ตันตนันตา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/09/2565 20,000 10.60 ขาย Link
สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) นาย รัช ตันตนันตา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/09/2565 20,000 10.60 ขาย Link
สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) นาย รัช ตันตนันตา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/09/2565 30,000 10.60 ขาย Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/09/2565 50,000 4.48 ซื้อ Link
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/09/2565 5,000,000 - รับโอน Link

 

More Articles

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59 

 

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!