WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

 SET7

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 9 กันยายน พ.ศ.2565

 

ข้อมูลประจำวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2565

                เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 39 รายการ)

 

ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) นาย เว่ย จ้าว หวัง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2565 66,200 2.42 ขาย  
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) นางสาว อรุณี พูนทวี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2565 50,000 10.10 ขาย  
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/09/2565 50,000 8.78 ขาย  
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/09/2565 200,000 9.22 ขาย  
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/09/2565 100,000 10.16 ขาย  
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมท ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/09/2565 400,000 9.10 ขาย  
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/09/2565 50,000 3.98 ซื้อ  
ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TCMC) นาย พิมล ศรีวิกรม์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2565 45,800 1.74 ซื้อ  
ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAMG) นาย ชวลิต จันทรรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/09/2565 2,253,600 6.94 ขาย  
ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMT) นาย ประวาส สันตวะกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2565 10,000 7.91 ซื้อ  
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/09/2565 100 7.15 ซื้อ  
ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMW) นาย ฮิโรคาซึ ซูรูฮารา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2565 1,300 32.75 ซื้อ  
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 08/09/2565 500,000 0.26 ขาย  
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRU) นาย วี เอิน ลิม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางเปรมฤดี ลิม) หุ้นสามัญ 08/09/2565 25,000 6.75 ซื้อ  
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2565 50,000 4.72 ซื้อ  
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2565 50,000 4.20 ซื้อ  
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2565 30,000 4.26 ซื้อ  
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2565 30,000 4.34 ซื้อ  
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2565 50,000 4.24 ซื้อ  
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2565 40,000 5.10 ซื้อ  
เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BE8) นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2565 50,000 64.00 ขาย  
ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIS) นาย วันชัย ศรีหิรัญรัศมี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/09/2565 14,300 12.50 ขาย  
ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) นาย พีรนาถ โชควัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2565 500 7.20 ซื้อ  
ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UVAN) นาย พลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2565 5,000 7.10 ซื้อ  
เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) นาย บรรลือ ฉันทาดิศัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/09/2565 20,000 6.85 ขาย  
เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) นาย บรรลือ ฉันทาดิศัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2565 12,000 6.85 ขาย  
เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) นาย บรรลือ ฉันทาดิศัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 09/09/2565 10,000 6.90 ขาย  
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA) นาย กิติชัย สินเจริญกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2565 20,000 21.00 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) หุ้นสามัญ 07/09/2565 200,000 19.30 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) หุ้นสามัญ 08/09/2565 200,000 19.30 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาย ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/09/2565 200,000 19.30 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาย ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2565 200,000 19.30 ซื้อ  
อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(AH) นาย ศรัทธา เพ็ชรอินทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 05/09/2565 35,000 27.25 ซื้อ  
อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(RCL) นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2565 10,000 33.25 ซื้อ  
อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(RCL) นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2565 580,000 - รับโอน  
อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(RCL) นาย สุเมธ ตันธุวนิตย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2565 580,000 - โอน  
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 06/09/2565 1,000,000 0.48 ขาย  
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/09/2565 20,000 4.48 ซื้อ  
เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SC) นาย ประยงค์ยุทธ อิทธิรัตน์ชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/09/2565 50,000 3.90 ขาย  

More Articles

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ

 

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!