WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET 10

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 15 กันยายน พ.ศ.2565

 

ข้อมูลประจำวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2565

                เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 30 รายการ)

 

ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI) นาง ณินทิรา โสภณพนิช คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ชาติศิริ โสภณพนิช) หุ้นสามัญ 15/09/2565 628,508 - รับโอน  
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCE) นาย ปัญจะ เสนาดิสัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/09/2565 100,000 49.50 ซื้อ  
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/09/2565 270,000 7.20 ซื้อ  
เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CH) นางสาว สนิสา ณิชาชินโชติ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/09/2565 181,700 4.73 ขาย  
เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CH) นางสาว สนิสา ณิชาชินโชติ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/09/2565 50,000 5.25 ซื้อ  
เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CH) นางสาว สนิสา ณิชาชินโชติ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/09/2565 50,000 5.58 ขาย  
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) นาย พงศธร ฉัตรนะรัชต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/09/2565 10,000,000 3.90 ซื้อ  
ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPT) นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/09/2565 250,000 0.84 ซื้อ  
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/09/2565 425,100 8.74 ซื้อ  
ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TIPH) นาย สมใจนึก เองตระกูล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางนุชนารถ เองตระกูล) หุ้นสามัญ 14/09/2565 94,500 61.92 ซื้อ  
ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) นาย ชัชชวี วัฒนสุข ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/09/2565 126,200 7.30 ขาย  
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/09/2565 5,000 7.10 ซื้อ  
ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TIGER) นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/09/2565 6,000,000 2.00 ขาย  
ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TIGER) นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/09/2565 2,000,000 2.00 ขาย  
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL) นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/09/2565 293,900 3.78 ซื้อ  
บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIZ) นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสีวิกา สีลภูสิทธิ์) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 12/09/2565 98,800 0.80 ขาย  
บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIZ) นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 14/09/2565 1,889,800 0.80 ขาย  
ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) นาย พีรนาถ โชควัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/09/2565 2,100 7.21 ซื้อ  
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL) นาย โกมินทร์ กรตมี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/09/2565 1,200,000 0.61 ขาย  
ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) บมจ.(RICHY) นางสาว พิชญา ตันโสด ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 13/09/2565 1,000,000 0.06 ขาย  
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาย ไพศาล ศังขวณิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/09/2565 1,800 2.68 ขาย  
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาย ไพศาล ศังขวณิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/09/2565 33,700 2.62 ขาย  
ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE) นาย เอกพล พงศ์สถาพร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/09/2565 10,000 12.80 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) หุ้นสามัญ 13/09/2565 600,000 19.27 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/09/2565 120,000 19.07 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) หุ้นสามัญ 14/09/2565 1,200,000 19.08 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาย ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/09/2565 600,000 19.27 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาย ประทีป ตั้งมติธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม) หุ้นสามัญ 14/09/2565 120,000 19.07 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาย ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/09/2565 1,200,000 19.08 ซื้อ  
เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SHR) นาย นริศ เชยกลิ่น ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2565 1,000,000 3.48 ซื้อ  

 

More Articles

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ

 

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59 

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!