WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET54

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 16 กันยายน พ.ศ.2565

 

ข้อมูลประจำวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565

                เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 27 รายการ)

 

ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2565 203,000 8.63 ซื้อ  
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2565 5,000 3.96 ซื้อ  
ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAMG) นาย ชวลิต จันทรรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/09/2565 1,087,700 9.07 ขาย  
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU) นาย เชง นิรุตตินานนท์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ ) หุ้นสามัญ 15/09/2565 200,000 16.80 ซื้อ  
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) นางสาว ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 15/09/2565 447,100 0.30 ขาย  
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 15/09/2565 1,000,000 0.27 ขาย  
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRU) นาย ทวนชัย มั่นจิต ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2565 10,000 8.10 ขาย  
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRU) นาย วี เอิน ลิม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางเปรมฤดี ลิม) หุ้นสามัญ 15/09/2565 25,000 8.00 ขาย  
บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIZ) นาย นพดล สันธนะพานิช ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 14/09/2565 150,000 0.80 ขาย  
บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIZ) นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 15/09/2565 397,100 0.74 ขาย  
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด () หุ้นสามัญ 15/09/2565 27,500,000 1.40 ขาย  
เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTI) นาง นวลพรรณ ล่ำซำ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/09/2565 20,800 130.25 ซื้อ  
เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTI) นาง นวลพรรณ ล่ำซำ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2565 46,200 130.49 ซื้อ  
เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WAVE) นางสาว แคทลีน มาลีนนท์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 15/09/2565 1,326,200 0.49 ขาย  
เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WAVE) นางสาว แคทลีน มาลีนนท์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 16/09/2565 100,000 0.52 ขาย  
เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) นางสาว ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2565 100,000 6.95 ขาย  
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA) นาย กิติชัย สินเจริญกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2565 40,000 20.85 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) หุ้นสามัญ 14/09/2565 1,065,700 19.09 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2565 290,000 18.99 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาย ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/09/2565 1,065,700 19.09 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาย ประทีป ตั้งมติธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม) หุ้นสามัญ 15/09/2565 290,000 18.99 ซื้อ  
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) นาย ประสิทธิ์ เหล่าเกษมสุขวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/09/2565 10,000 16.00 ขาย  
สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STP) นาย สุรชัย ธราวัฒนธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/09/2565 9,000 17.33 ขาย  
สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STP) นาย สุรชัย ธราวัฒนธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/09/2565 9,000 18.13 ขาย  
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI) นาย อภิชาติ จูตระกูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/09/2565 10,000,000 1.20 ซื้อ  
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS) นาย กว่าง ดอง ควาด ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/09/2565 55,000 20.25 ขาย  
เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SHR) นาย นริศ เชยกลิ่น ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2565 1,000,000 3.48 ซื้อ  
 

More Articles

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ

 

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!