WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

SET37

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 19 กันยายน พ.ศ.2565

 

ข้อมูลประจำวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2565

                เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 32 รายการ)

 

ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI) นาง ณินทิรา โสภณพนิช คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ชาติศิริ โสภณพนิช) หุ้นสามัญ 24/08/2565 628,508 - รับโอน  
เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMD) นาย วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2565 105,300 9.85 ซื้อ  
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ) หุ้นสามัญ 13/09/2565 25,400 8.75 ซื้อ  
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ) หุ้นสามัญ 14/09/2565 425,100 8.74 ซื้อ  
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2565 50,000 3.96 ซื้อ  
ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAMG) นาย ชวลิต จันทรรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/09/2565 447,500 9.14 ขาย  
ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAMG) นาย ชวลิต จันทรรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/09/2565 1,792,200 9.22 ขาย  
ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAMG) นาย ชวลิต จันทรรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2565 240,300 10.04 ขาย  
ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAMG) นาย ศานิต ร่างน้อย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2565 30,000 10.50 ขาย  
ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMW) นาย ฮิโรคาซึ ซูรูฮารา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2565 1,500 32.50 ซื้อ  
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) นางสาว ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 16/09/2565 70 0.06 ขาย  
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) นางสาว ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 16/09/2565 179,600 0.29 ขาย  
ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TIGER) นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2565 2,000,000 2.00 ขาย  
บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU) นาย สินนท์ ว่องกุศลกิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2565 150,000 13.70 ซื้อ  
บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIZ) นาย นพดล สันธนะพานิช ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 16/09/2565 600,000 0.52 ขาย  
บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIZ) นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 16/09/2565 3,113,100 0.53 ขาย  
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH) นาย อุดมศักดิ์ แย้มนุ่น ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2565 10,000 12.60 ซื้อ  
เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTI) นาง นวลพรรณ ล่ำซำ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2565 7,800 129.69 ซื้อ  
ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE) นาย ประเสริฐ จิราภิวัฒนกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/08/2565 10,000 13.10 ซื้อ  
ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE) นาย ประเสริฐ จิราภิวัฒนกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2565 100,000 12.70 ซื้อ  
ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE) นาย เอกพล พงศ์สถาพร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2565 10,000 12.80 ซื้อ  
ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE) นาย เอกพล พงศ์สถาพร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2565 10,000 12.60 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) หุ้นสามัญ 15/09/2565 1,104,400 18.99 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) หุ้นสามัญ 16/09/2565 650,000 18.84 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2565 231,200 18.89 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาย ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2565 1,104,400 18.99 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาย ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2565 650,000 18.84 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาย ประทีป ตั้งมติธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม) หุ้นสามัญ 16/09/2565 231,200 18.89 ซื้อ  
สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STP) นาย สุรชัย ธราวัฒนธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2565 9,000 17.40 ซื้อ  
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI) นาย วรเดช ทิมชาติทอง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2565 600,000 1.18 ซื้อ  
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI) นาย วันจักร์ บุรณศิริ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2565 10,000,000 1.18 ซื้อ  
อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(RCL) นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2565 60,000 33.25 ซื้อ  

More Articles

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ

 

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!