WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

SEC copy

... เพิ่มประเภทธุรกิจผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีมาตรฐานและเพิ่มความคุ้มครองผู้ลงทุน

          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) ออกหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจประเภทผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล โดยผู้ให้บริการรายใหม่ที่ประสงค์จะยื่นขอรับใบอนุญาตต่อ ... สามารถยื่นได้นับจากนี้เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่ให้บริการอยู่ก่อนแล้วและประสงค์จะดำเนินกิจการต่อไป ให้ยื่นภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2565

          ตามที่ประกาศกระทรวงการคลังกำหนดให้ธุรกิจประเภทผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 โดยผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องมาขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจกับ ..

          ก... จึงออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่า การเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และทรัพย์สินของลูกค้ามีความปลอดภัย อันจะเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 

          ทั้งนี้ ผู้สนใจประกอบธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อ ... ได้
นับจากนี้เป็นต้นไป สำหรับผู้ให้บริการที่ได้ประกอบธุรกิจอยู่ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงการคลังมีผลใช้บังคับ
           
หากประสงค์จะดำเนินกิจการต่อไป ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อ ... ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศกระทรวงการคลังฯ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-263-6074 หรือ 02-033-9552

 

A9711

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!