WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

 SET 8

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 20 กันยายน พ.ศ.2565

 

ข้อมูลประจำวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565

                เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 35 รายการ)

 

ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธ.(KKP) นาย บรรยง พงษ์พานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/09/2565 45,000 70.00 ซื้อ  
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/09/2565 400,000 51.62 ซื้อ  
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) นาย เอกชัย สุขุมวิทยา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/09/2565 400,000 51.62 ซื้อ  
เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT) นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/09/2565 1,343,600 73.27 ซื้อ  
ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER) นาย จอมทรัพย์ โลจายะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/09/2565 20,500,000 0.75 ซื้อ  
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/09/2565 1,000 8.55 ซื้อ  
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) นาย นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/09/2565 50,000 4.14 ขาย  
เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ONEE) นาย อรรณพ เสนะสุทธิพันธุ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/09/2565 1,000,000 10.97 ขาย  
ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TAPAC) นาย นารุฮิซะ อาเบะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2565 1,000,000 3.21 ขาย  
ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TAPAC) นาย นารุฮิซะ อาเบะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/09/2565 1,000,000
Revoked by Reporter
3.21 ขาย  
ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPBI) นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/09/2565 106,700 4.11 ซื้อ  
ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAMG) นาย ชวลิต จันทรรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2565 197,500 10.30 ขาย  
ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAMG) นาย ศานิต ร่างน้อย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/09/2565 30,000 12.46 ขาย  
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/09/2565 5,000 7.10 ซื้อ  
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRU) นาย ทวนชัย มั่นจิต ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/09/2565 10,000 7.50 ขาย  
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL) นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/09/2565 56,100 3.84 ซื้อ  
บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIZ) นาย นพดล สันธนะพานิช ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 19/09/2565 261,000 0.58 ขาย  
บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIZ) นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 19/09/2565 1,419,400 0.58 ขาย  
ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) นาย พีรนาถ โชควัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/09/2565 2,000 7.20 ซื้อ  
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย มงคล มังกรกนก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/09/2565 20,000 16.50 ซื้อ  
ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE) นาย ประเสริฐ จิราภิวัฒนกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/09/2565 50,000 12.10 ซื้อ  
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA) นาย กิติชัย สินเจริญกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/09/2565 20,000 20.30 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/09/2565 20,000 19.00 ซื้อ  
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาย ประทีป ตั้งมติธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม) หุ้นสามัญ 19/09/2565 20,000 19.00 ซื้อ  
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) นาย สิทธิกร กมลวานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2565 80,000 4.31 ขาย  
สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STP) นาย สุรชัย ธราวัฒนธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/09/2565 6,000 16.50 ซื้อ  
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) นาย ธเนศพล มงคลรัตน์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน มงคลรัตน์) หุ้นสามัญ 13/09/2565 100,000 1.75 ซื้อ  
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) นาย ธเนศพล มงคลรัตน์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน มงคลรัตน์) หุ้นสามัญ 13/09/2565 9,200 1.76 ซื้อ  
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) นาย ธเนศพล มงคลรัตน์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน มงคลรัตน์) หุ้นสามัญ 13/09/2565 360,800 1.77 ซื้อ  
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) นาย ธเนศพล มงคลรัตน์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน มงคลรัตน์) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 13/09/2565 211,000 0.40 ขาย  
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) นาย ธเนศพล มงคลรัตน์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน มงคลรัตน์) หุ้นสามัญ 14/09/2565 214,800 1.74 ซื้อ  
สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(SALEE) นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/09/2565 41,800 1.23 ขาย  
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI) นาย วรเดช ทิมชาติทอง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/09/2565 1,000,000 1.18 ซื้อ  
อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(RCL) นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/09/2565 50,000 32.70 ซื้อ  
เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC) นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2565 50,000 0.77 ขาย  

More Articles

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ

 

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!