WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

SET 0

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 21 กันยายน พ.ศ.2565
  
ข้อมูลประจำวันที่ 21 ก.ย. 2565
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 40 รายการ) 
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) นาย เอกชัย สุขุมวิทยา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/09/2565 200,000 51.75 ซื้อ Link
เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT) นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/09/2565 167,000 74.05 ซื้อ Link
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2565 627,800 9.46 ขาย Link
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/09/2565 88,000 9.05 ขาย Link
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/09/2565 563,300 9.17 ขาย Link
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ) หุ้นสามัญ 15/09/2565 203,000 8.63 ซื้อ Link
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ) หุ้นสามัญ 19/09/2565 1,000 8.55 ซื้อ Link
ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TGE) นาย ดลวัฒน์ จินตโสภณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/09/2565 20,000 1.92 ซื้อ Link
ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAMG) นาย กิตติพล บุลนิม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/09/2565 600,000 12.00 ขาย Link
เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKC) นางสาว รดากานต์ มีแต้ม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/09/2565 3,000 21.80 ซื้อ Link
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU) นาย เชง นิรุตตินานนท์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ ) หุ้นสามัญ 20/09/2565 200,000 17.45 ขาย Link
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 20/09/2565 549,400 0.25 ขาย Link
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 20/09/2565 450,600 0.26 ขาย Link
ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRU) นาย วี เอิน ลิม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางเปรมฤดี ลิม) หุ้นสามัญ 20/09/2565 25,000 7.70 ขาย Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)) หุ้นสามัญ 20/09/2565 300,000 62.00 ซื้อ Link
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL) นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/09/2565 90,000 3.85 ซื้อ Link
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL) นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/09/2565 450,000 3.90 ซื้อ Link
บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIZ) นาย นพดล สันธนะพานิช ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 20/09/2565 50,000 0.50 ขาย Link
บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIZ) นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 20/09/2565 1,511,100 0.47 ขาย Link
ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) นาย พีรนาถ โชควัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/09/2565 4,000 7.22 ซื้อ Link
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSL) นาย มินฮาจ ซาฟา ผู้รายงาน ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ 21/09/2565 400 15.50 ขาย Link
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PDJ) นาย ปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จิรดา เตียสุวรรณ์) หุ้นสามัญ 15/09/2565 10,000 3.00 ซื้อ Link
โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JP) นาง จินตนา สันติพิสุทธิ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 15/09/2565 11,674,642 0.90 ขาย Link
โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JP) นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 15/09/2565 11,402,235 0.91 ขาย Link
โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JP) นาย พิษณุ แดงประเสริฐ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 15/09/2565 11,674,641 0.92 ขาย Link
โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JP) นาย สรสิช แดงประเสริฐ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 15/09/2565 11,661,020 0.87 ขาย Link
โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JP) นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 15/09/2565 11,368,980 1.03 ขาย Link
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจิราภรณ์ ศรีนัครินทร์) หุ้นสามัญ 19/09/2565 30,000 6.30 ซื้อ Link
ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT) นาย วิศิษฎ์ คูทองกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/09/2565 92,000 1.71 ซื้อ Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท คุณาวลัย จำกัด) หุ้นสามัญ 20/09/2565 1,500,000 2.70 ขาย Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาย คุณา เทวอักษร นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท คุณาวลัย จำกัด) หุ้นสามัญ 20/09/2565 1,500,000 2.70 ขาย Link
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) หุ้นสามัญ 19/09/2565 250,000 19.00 ซื้อ Link
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) นาย ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/09/2565 250,000 19.00 ซื้อ Link
สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCN) นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ ผู้รายงาน ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่โอนเปลี่ยนมือได้ 20/09/2565 3,150,000 0.17 ขาย Link
สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPI) นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไตรค่า จำกัด) หุ้นสามัญ 20/09/2565 4,520 68.44 ซื้อ Link
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) นาย รัช ทองวานิช คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวรวรรณ ทองวานิช) หุ้นสามัญ 13/09/2565 146,900 1.75 ซื้อ Link
แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASW) นาย นภดล ร่มโพธิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/09/2565 100,000 7.85 ขาย Link
แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASW) นาย นภดล ร่มโพธิ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 19/09/2565 166,666 0.81 ขาย Link
ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICC) นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไตรค่า จำกัด) หุ้นสามัญ 20/09/2565 220 31.09 ซื้อ Link
ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICC) นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไตรค่า จำกัด) หุ้นสามัญ 21/09/2565 220
Revoked by Reporter
31.09 ซื้อ Link
 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
 
http://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!