WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

 SET58

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 22 กันยายน พ.ศ.2565

 

ข้อมูลประจำวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565

         เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 22 รายการ)

 

ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCE) นาย ปัญจะ เสนาดิสัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/09/2565 100,000 50.25 ซื้อ  
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/09/2565 84,400 7.11 ซื้อ  
เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ONEE) นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/09/2565 100,000 10.80 ขาย  
ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TAPAC) นาย นารุฮิซะ อาเบะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2565 300,000 3.19 ขาย  
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 21/09/2565 117,300 0.26 ขาย  
ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TIGER) นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/09/2565 2,500,000 2.00 ขาย  
บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIZ) นาย นพดล สันธนะพานิช ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 21/09/2565 300,200 0.49 ขาย  
บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIZ) นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 21/09/2565 722,900 0.48 ขาย  
ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIS) นาย รัชตะ รัชตะนาวิน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/09/2565 200,000 12.00 ขาย  
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTTEP) นางสาว ประถมาภรณ์ ดีศีลธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/09/2565 2,000 175.00 ขาย  
โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROEN) นาง ปุณศยา ปภากรพิสิฐ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/09/2565 20,000 6.60 ซื้อ  
ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(FSMART) นาย ศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/09/2565 2,000,000 21.90 ขาย  
เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTI) นาง นวลพรรณ ล่ำซำ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/09/2565 4,900 130.00 ซื้อ  
ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) บมจ.(RICHY) นางสาว พิชญา ตันโสด ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 21/09/2565 2,500,900 0.08 ขาย  
ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LALIN) นาย ไชยยันต์ ชาครกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง กรรณิการ์ ชาครกุล) หุ้นสามัญ 21/09/2565 2,400,000 8.95 ซื้อ  
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LH) นาย วัชริน กสิณฤกษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/09/2565 100,000 8.75 ซื้อ  
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA) นาย กิติชัย สินเจริญกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/09/2565 20,000 19.90 ซื้อ  
ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKR) นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/09/2565 60,000 14.30 ซื้อ  
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) นาย สิทธิกร กมลวานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/09/2565 90,000 4.44 ขาย  
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) นาย รัช ทองวานิช คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวรวรรณ ทองวานิช) หุ้นสามัญ 21/09/2565 100,000 1.74 ขาย  
อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF) นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/09/2565 68,200 13.20 ซื้อ  
อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF) นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/09/2565 50,000 12.82 ซื้อ  

 

ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCE) นาย ปัญจะ เสนาดิสัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/09/2565 100,000 50.25 ซื้อ  
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/09/2565 84,400 7.11 ซื้อ  
เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ONEE) นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/09/2565 100,000 10.80 ขาย  
ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TAPAC) นาย นารุฮิซะ อาเบะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 16/09/2565 300,000 3.19 ขาย  
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 21/09/2565 117,300 0.26 ขาย  
ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TIGER) นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/09/2565 2,500,000 2.00 ขาย  
บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIZ) นาย นพดล สันธนะพานิช ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 21/09/2565 300,200 0.49 ขาย  
บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIZ) นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 21/09/2565 722,900 0.48 ขาย  
ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIS) นาย รัชตะ รัชตะนาวิน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/09/2565 200,000 12.00 ขาย  
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTTEP) นางสาว ประถมาภรณ์ ดีศีลธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/09/2565 2,000 175.00 ขาย  
โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROEN) นาง ปุณศยา ปภากรพิสิฐ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/09/2565 20,000 6.60 ซื้อ  
ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(FSMART) นาย ศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/09/2565 2,000,000 21.90 ขาย  
เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTI) นาง นวลพรรณ ล่ำซำ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/09/2565 4,900 130.00 ซื้อ  
ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) บมจ.(RICHY) นางสาว พิชญา ตันโสด ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 21/09/2565 2,500,900 0.08 ขาย  
ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LALIN) นาย ไชยยันต์ ชาครกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง กรรณิการ์ ชาครกุล) หุ้นสามัญ 21/09/2565 2,400,000 8.95 ซื้อ  
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LH) นาย วัชริน กสิณฤกษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/09/2565 100,000 8.75 ซื้อ  
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA) นาย กิติชัย สินเจริญกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/09/2565 20,000 19.90 ซื้อ  
ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKR) นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/09/2565 60,000 14.30 ซื้อ  
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) นาย สิทธิกร กมลวานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/09/2565 90,000 4.44 ขาย  
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) นาย รัช ทองวานิช คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวรวรรณ ทองวานิช) หุ้นสามัญ 21/09/2565 100,000 1.74 ขาย  
อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF) นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/09/2565 68,200 13.20 ซื้อ  
อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF) นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/09/2565 50,000 12.82 ซื้อ  

More Articles

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ

 

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!