WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

SEC copy

... สั่งเพิกถอนผู้แนะนำการลงทุน กรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุนและมีพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริต

         ... สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาวอรุโณทัย สร้อยลิ้ม (นางสาวอรุโณทัย) เป็นเวลา 10 ปี กรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน และมีพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริต ขณะกระทำผิดสังกัดธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) ได้รับรายงานการตรวจสอบจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างเดือนมีนาคมพฤษภาคม 2564 นางสาวอรุโณทัย ได้ลักลอบสมัครใช้บริการบัตร ATM ที่ผูกกับบัญชีเงินฝากของลูกค้า และทำรายการขายหน่วยลงทุน โดยแอบใช้รหัสผ่านของพนักงานธนาคารที่มีหน้าที่อนุมัติรายการขายหน่วยลงทุน และถอนเงินค่าขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไปเข้าบัญชีตนเอง รวมทั้งได้ถอนและโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและเงินจองซื้อหุ้นกู้จากบัญชีเงินฝากของลูกค้า นอกจากนี้ ยังได้ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้น 1,594,143.85 บาท

          ก... พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวอรุโณทัยไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน และมีพฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่สุจริตส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน* ... จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2** และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบของนางสาวอรุโณทัยเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไป เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565***

          ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดโทษข้างต้น ... ได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงว่า ธนาคารได้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับลูกค้าและนางสาวอรุโณทัยได้ทำข้อตกลงที่จะชดใช้เงินคืนให้กับธนาคาร รวมทั้งนำปัจจัยอื่นๆ มาประกอบการพิจารณาด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบ ความเสียหายหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ... และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

          ก... ขอย้ำให้ผู้ลงทุนตรวจสอบรายการซื้อขายหลักทรัพย์และหน่วยลงทุนที่ดำเนินการแล้วเสร็จทันที ตรวจสอบรายงานการถือหลักทรัพย์และหน่วยลงทุน ตรวจสอบบัญชีเงินฝากอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งต้องไม่ฝากเอกสารสำคัญ ได้แก่ ใบคำสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุน ใบถอนเงินที่มีการลงลายมือชื่อแล้วไว้กับผู้แนะนำการลงทุน หากพบการซื้อขายหรือการถอนเงินที่ตนเองไม่ได้เป็นผู้สั่งควรปฏิเสธหรือทักท้วงโดยทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น กรณีมีข้อสงสัยควรติดต่อบริษัทผู้ให้บริการ หรือสอบถามได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ...” โทร. 1207 หรือ เฟซบุ๊กเพจสำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ...

_____________________________

 

หมายเหตุ :

* ตามข้อ 23(1) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) และ ตามข้อ 31(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่
3
มิถุนายน .. 2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 48/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 สิงหาคม .. 2560 

** ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 หมายถึง ผู้แนะนำการลงทุนที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และหน่วยลงทุนหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

*** หมายความว่า หากนางสาวอรุโณทัยมายื่นคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในช่วงระยะเวลา
10
ปี นับตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ... จะไม่รับพิจารณาคำขอดังกล่าวของนางสาวอรุโณทัย

 

A11593

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!