WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

SET25

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 16 พฤศจิกายน ..2565

 

ข้อมูลประจำวันที่ 16 .. 2565

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 16 .. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 36 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET)

 

นาย เซิ่ง สง ซุย

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินฃด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ซุย ไท่ ลี ซู)

หุ้นสามัญ

15/11/2565

100,000

2.28

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/11/2565

148,200

6.51

ซื้อ

เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAPPE)

 

นางสาว ปิยจิต รักอริยะพงศ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/11/2565

50,000

37.50

ซื้อ

ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIMAT)

 

นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/11/2565

5,000

2.10

ซื้อ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท .(CPNREIT)

 

นาย พงศกร เที่ยงธรรม

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน

ด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ชุติมา เที่ยงธรรม)

หน่วยทรัสต์

14/11/2565

10,000

18.76

ซื้อ

ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) บมจ.(DMT)

 

พลเอก สืบสันต์ ทรรทรานนท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/11/2565

100,000

 

Revoked by Reporter

10.50

ซื้อ

ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) บมจ.(DMT)

 

พลเอก สืบสันต์ ทรรทรานนท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/11/2565

100,000

10.50

ซื้อ

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU)

 

นาย เชง นิรุตตินานนท์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน

ด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์)

หุ้นสามัญ

15/11/2565

200,000

16.90

ซื้อ

เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR)

 

นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

15/11/2565

370,000

1.02

ขาย

เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR)

 

นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

15/11/2565

30,000

1.02

ขาย

เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR)

 

นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/11/2565

100,000

4.14

ขาย

เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR)

 

นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/11/2565

60,000

4.18

ขาย

เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR)

 

นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/11/2565

100,000

4.26

ขาย

เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTG)

 

นาง ศิริวรรณ อินทรกำธรชัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/11/2565

315,704

 

Revoked by Reporter

36.00

ซื้อ

เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTG)

 

นาง ศิริวรรณ อินทรกำธรชัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/11/2565

315,704

36.00

ซื้อ

ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRAKIT)

 

นาย อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/11/2565

36,700

12.76

ซื้อ

พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PEACE)

 

นาย ชุมพล พรประภา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/11/2565

85,200

4.70

ซื้อ

ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FLOYD)

 

นาย อภิรัช เมืองเกษม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/11/2565

250,000

1.45

ซื้อ

มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MOONG)

 

นาง พรพิมล สุวรรณขจิต

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายวิศิษฐ์ สุวรรณขจิต)

หุ้นสามัญ

15/11/2565

200,000

2.38

ซื้อ

เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTC)

 

นาย ประดิษฐ ทองคำ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/11/2565

20,000

36.50

ขาย

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท คุณาวลัย จำกัด)

หุ้นสามัญ

15/11/2565

500,000

2.48

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาย คุณา เทวอักษร

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท คุณาวลัย จำกัด)

หุ้นสามัญ

15/11/2565

500,000

2.48

ซื้อ

สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCN)

 

นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางณัชชา กิจพิพิธ)

ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่โอนเปลี่ยนมือได้

15/11/2565

690,000

0.05

ขาย

สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)

 

นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/11/2565

5,000,000

-

โอน

สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)

 

นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาววิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ)

หุ้นสามัญ

15/11/2565

5,000,000

-

รับโอน

อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) บมจ.(IP)

 

นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/11/2565

1,301,300

14.74

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/11/2565

60,000

4.23

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

14/11/2565

50,000

0.41

ซื้อ

อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) บมจ.(EMC)

 

นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/11/2565

426,600

0.16

ซื้อ

อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) บมจ.(EMC)

 

นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/11/2565

9,379,400

0.16

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/11/2565

100,000

8.40

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

14/11/2565

1,000,000

1.97

ขาย

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/11/2565

80,000

8.35

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

15/11/2565

500,000

2.02

ขาย

เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FNS)

 

นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/11/2565

5,723,800

3.60

ซื้อ

เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMR)

 

นาย มารุต ศิริโก

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/11/2565

4,000

3.80

ซื้อ

 

กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!