WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET 13

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 18 พฤศจิกายน ..2565

 

ข้อมูลประจำวันที่ 18 .. 2565

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 18 .. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 28 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET)

 

นาย เซิ่ง สง ซุย

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ซุย ไท่ ลี ซู)

หุ้นสามัญ

17/11/2565

200,000

2.28

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2565

146,000

6.65

ซื้อ

ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ZIGA)

 

นาง มณฑา ทัสฐาน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/11/2565

330,000

3.95

ขาย

ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER)

 

นาย ชาญ อิทธิถาวร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2565

10,000

32.00

ซื้อ

ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIMAT)

 

นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2565

100,000

2.10

ซื้อ

ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TAKUNI)

 

นาย ชาติชาย พยุหนาวีชัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/10/2565

3,000,000

3.58

ซื้อ

ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TAKUNI)

 

นาย ชาติชาย พยุหนาวีชัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/11/2565

2,000,000

3.34

ซื้อ

ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC)

 

นาย ชัชชวี วัฒนสุข

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/11/2565

10,000,000

6.46

ขาย

ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC)

 

นาย ชัชชวี วัฒนสุข

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/11/2565

15,000,000

6.52

ขาย

ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)

 

นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2565

10,000

7.10

ซื้อ

ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(TLI)

 

นาย ปริญ มาลากุล อยุธยา

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (Her Sing (H.K.) Limited)

หุ้นสามัญ

17/11/2565

229,000,000

15.84

ขาย

ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(TLI)

 

นาย วิญญู ไชยวรรณ

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (HER SING (H.K.) LIMITED)

หุ้นสามัญ

17/11/2565

229,000,000

15.84

ขาย

ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRAKIT)

 

นาย อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2565

10,000

12.80

ซื้อ

ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG)

 

นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/11/2565

300,000

7.25

ขาย

ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE)

 

นาย ดรงค์ หุตะจูฑะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/11/2565

3,280,000

1.66

ขาย

ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE)

 

นาย ดรงค์ หุตะจูฑะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/11/2565

800,000

1.66

ขาย

ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE)

 

นาย ดรงค์ หุตะจูฑะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2565

2,540,000

1.66

ขาย

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท คุณาวลัย จำกัด)

หุ้นสามัญ

17/11/2565

100,000

2.41

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาย คุณา เทวอักษร

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท คุณาวลัย จำกัด)

หุ้นสามัญ

17/11/2565

100,000

2.41

ซื้อ

.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN)

 

นาง กิติยา นีบเลอร์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2565

20,000

4.50

ซื้อ

อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF)

 

นาย ธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/11/2565

220,000

11.89

ซื้อ

อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF)

 

นาย ธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/11/2565

1,240,000

12.47

ซื้อ

อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF)

 

นาย ธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2565

203,000

12.65

ซื้อ

อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF)

 

นาย ธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2565

190,000

12.80

ซื้อ

อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF)

 

นาย สุรชัย ปรัชญาโณทัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/11/2565

125,000

11.90

ซื้อ

อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF)

 

นาย สุรชัย ปรัชญาโณทัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/11/2565

165,000

12.50

ซื้อ

อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF)

 

นาย สุรชัย ปรัชญาโณทัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2565

125,000

12.70

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

15/11/2565

400,000

0.46

ขาย

 

กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!