WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET44

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 21 พฤศจิกายน ..2565

 

ข้อมูลประจำวันที่ 21 .. 2565

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 21 .. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 36 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย จรัญ

วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/11/2565

29,900

6.69

ซื้อ

ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIMAT)

 

นาย บุญเลิศ

เอี้ยวพรชัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/11/2565

50,000

2.10

ซื้อ

เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DEMCO)

 

นาย รักษา สารณาคมน์กุล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน

ด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ปานรดา

สารณาคมน์กุล)

หุ้นสามัญ

16/11/2565

10,000

5.05

ขาย

เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DEMCO)

 

นาย รักษา

สารณาคมน์กุล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน

ด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ปานรดา

สารณาคมน์กุล)

หุ้นสามัญ

16/11/2565

2,000

5.15

ขาย

เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DEMCO)

 

นาย รักษา

สารณาคมน์กุล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน

ด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ปานรดา

สารณาคมน์กุล)

หุ้นสามัญ

16/11/2565

1,500

0.95

ซื้อ

เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DEMCO)

 

นาย รักษา

สารณาคมน์กุล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน

ด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ปานรดา

สารณาคมน์กุล)

หุ้นสามัญ

17/11/2565

5,000

5.40

ขาย

เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DEMCO)

 

นาย รักษา

สารณาคมน์กุล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน

ด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ปานรดา

สารณาคมน์กุล)

หุ้นสามัญ

17/11/2565

2,000

5.55

ขาย

เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ONEE)

 

นาง ดวงมณี สุขุม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/11/2565

220,000

9.25

ขาย

เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(KLINIQ)

 

นาย วิบูลย์

พจนาลัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2565

50,000

37.50

ขาย

ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC)

 

นาย ชัชชวี

วัฒนสุข

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/11/2565

10,000,000

6.46

ขาย

ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC)

 

นาย ชัชชวี

วัฒนสุข

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/11/2565

15,000,000

6.52

ขาย

ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT)

 

นาย สุวัฒน์

แดงพิบูลย์สกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/11/2565

200,000

0.41

ซื้อ

ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/11/2565

8,400

7.18

ซื้อ

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU)

 

นาย เชง

นิรุตตินานนท์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน

ด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา

นิรุตตินานนท์)

หุ้นสามัญ

18/11/2565

100,000

17.30

ขาย

เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BE8)

 

นาย อภิเษก

เทวินทรภักติ

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน

ด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว พิมพ์กานต์

ปุญญเจริญสิน)

หุ้นสามัญ

18/11/2565

3,300,000

57.00

ขาย

เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BE8)

 

นาย อภิเษก

เทวินทรภักติ

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน

ด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว พิมพ์กานต์

ปุญญเจริญสิน)

หุ้นสามัญ

18/11/2565

3,300,000

 

Revoked by Reporter

57.00

ขาย

เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BE8)

 

นาย อภิเษก

เทวินทรภักติ

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน

ด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว พิมพ์กานต์

ปุญญเจริญสิน)

หุ้นสามัญ

18/11/2565

700,000

57.00

ขาย

ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRAKIT)

 

นาย อภิรักษ์

อภิสารธนรักษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/11/2565

30,000

12.70

ซื้อ

ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG)

 

นาย วิริทธิ์พล

ชัยถาวรเสถียร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/11/2565

300,000

7.25

ซื้อ

พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PEACE)

 

นาย ชุมพล

พรประภา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/11/2565

80,000

4.70

ซื้อ

แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANB)

 

นางสาว พาขวัญ วงศ์พลทวี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2565

25,300

8.14

ขาย

โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน) บมจ.(POLY)

 

นาย เทอดศักดิ์ เฉลิมวัฒนานนท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/11/2565

12,000

6.71

ซื้อ

ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FLOYD)

 

นาย อภิรัช

เมืองเกษม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/11/2565

200,000

1.53

ซื้อ

ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT)

 

นาย บุญเทพ นาเนกรังสรรค์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/11/2565

15,000

1.38

ซื้อ

วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WINNER)

 

นางสาว กนลลัส วองอิสริยะกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/11/2565

8,000,000

-

รับโอน

วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WINNER)

 

นาย เจน

วองอิสริยะกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/11/2565

8,000,000

-

โอน

วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WINNER)

 

นาย เจน

วองอิสริยะกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/11/2565

8,000,000

-

โอน

ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAK)

 

ว่าที่ ร้อยตรี

ชวลิต ภานผา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/11/2565

50,000

6.60

ขาย

ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKR)

 

นาย เสนีย์

กระจ่างศรี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/11/2565

10,000

14.26

ขาย

ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMARC)

 

นาย อังกูร

ฉันทนาวานิช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/11/2565

175,400

2.89

ซื้อ

อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF)

 

นาย สมชาย

รัตนภูมิภิญโญ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2565

1,600,500

12.93

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย เมธา

วนดิลก

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

18/11/2565

57,500

2.12

ขาย

เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AAI)

 

นาย สมศักดิ์

อมรรัตนชัยกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/11/2565

2,400,900

8.05

ขาย

เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(AP)

 

นาย พงษ์นลิท จันทร์สงวน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/11/2565

50,000

10.20

ขาย

เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAAM)

 

นาย มนูกิตติ

นิตยสุทธิ์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน

ด้วยกันฉันสามีภริยา (นางมาณวิกา

นิตยสุทธิ์)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

18/11/2565

4,000

1.00

ขาย

เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAAM)

 

นาย มนูกิตติ

นิตยสุทธิ์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน

ด้วยกันฉันสามีภริยา (นางมาณวิกา

นิตยสุทธิ์)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

18/11/2565

6,000

1.00

ขาย

 

กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!