WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

SET 7

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 22 พฤศจิกายน ..2565

 

ข้อมูลประจำวันที่ 22 .. 2565

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 22 .. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 51 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา

/จำหน่าย

เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(KC)

 

นาย อมรศักดิ์

วิศิษฎ์วุฒิพงศ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/11/2565

600,000

0.19

ซื้อ

แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET)

 

นาย เซิ่ง สง ซุย

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ซุย ไท่ ลี ซู)

หุ้นสามัญ

21/11/2565

471,700

2.37

ซื้อ

ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHEWA)

 

Choon Kiat Boon

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/11/2565

300,000

0.76

ซื้อ

ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIMAT)

 

นาย บุญเลิศ

เอี้ยวพรชัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/11/2565

145,000

2.02

ซื้อ

เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(KLINIQ)

 

นาย กรณฤต

ทองโสมแก้ว

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2565

40,000

37.88

ขาย

เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(KLINIQ)

 

นาย ประพันธ์

พิชัยวัฒน์โกมล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2565

90,000

37.50

ขาย

ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/11/2565

78,400

7.03

ซื้อ

ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRU)

 

นาย ถาวร ชลัษเฐียร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/11/2565

48,200

6.94

ขาย

เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR)

 

นาย วัชรินทร์

วัชรธรรม

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

21/11/2565

40,500

1.18

ซื้อ

เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR)

 

นาย วัชรินทร์

วัชรธรรม

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

21/11/2565

50,000

1.24

ซื้อ

ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG)

 

นาย พีรนาถ

โชควัฒนา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/11/2565

4,000

7.15

ซื้อ

พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSG)

 

นาย นพดล

อินทรลิบ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/11/2565

1,000,000

1.30

ซื้อ

มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MOONG)

 

นาง พรพิมล

สุวรรณขจิต

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายวิศิษฐ์ สุวรรณขจิต)

หุ้นสามัญ

21/11/2565

100,000

2.30

ซื้อ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH)

 

นาง จิราภรณ์

ศรีนัครินทร์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/11/2565

50,000

6.00

ซื้อ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH)

 

นาง จิราภรณ์

ศรีนัครินทร์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/11/2565

50,000

5.95

ซื้อ

ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE)

 

นาย เอกพล พงศ์สถาพร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/11/2565

5,000

10.70

ซื้อ

ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAK)

 

นาย ปรเมศร์ อินมา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/11/2565

50,000

6.65

ขาย

สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)

 

นาย นริศ จันทร์แดง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/11/2565

300,000

 

Revoked by Reporter

5.70

ขาย

สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)

 

นาย นริศ จันทร์แดง

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

18/11/2565

80,000

1.75

ขาย

สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)

 

นาย นริศ จันทร์แดง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/11/2565

300,000

5.70

ขาย

สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMIT)

 

นาย ธนา

เสนาวัฒนกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/11/2565

20,000

4.92

ขาย

สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)

 

นางสาว โสภิดา หิรัญโชติพงศ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/11/2565

10,000

1.64

ซื้อ

สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)

 

นาย ธเนศพล

มงคลรัตน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน มงคลรัตน์)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

15/11/2565

138,300

0.27

ขาย

สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)

 

นาย ธเนศพล

มงคลรัตน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน มงคลรัตน์)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

15/11/2565

113,400

0.28

ขาย

สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)

 

นาย ธเนศพล

มงคลรัตน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน มงคลรัตน์)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

15/11/2565

7,500

0.29

ขาย

สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)

 

นาย ธเนศพล

มงคลรัตน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน มงคลรัตน์)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

16/11/2565

35,000

0.29

ขาย

สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)

 

นาย ธเนศพล

มงคลรัตน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน มงคลรัตน์)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

16/11/2565

35,000

0.30

ขาย

สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)

 

นาย ธเนศพล

มงคลรัตน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน มงคลรัตน์)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

16/11/2565

15,400

0.31

ขาย

สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)

 

นาย ธเนศพล

มงคลรัตน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน มงคลรัตน์)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

17/11/2565

70,000

0.30

ขาย

สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)

 

นาย ธเนศพล

มงคลรัตน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน มงคลรัตน์)

หุ้นสามัญ

18/11/2565

50,000

1.64

ซื้อ

สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)

 

นาย ธเนศพล

มงคลรัตน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน มงคลรัตน์)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

18/11/2565

100,000

0.31

ขาย

สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)

 

นาย ธเนศพล

มงคลรัตน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน มงคลรัตน์)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

18/11/2565

115,400

0.33

ขาย

สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)

 

นาย ธเนศพล

มงคลรัตน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน มงคลรัตน์)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

18/11/2565

100,000

0.32

ขาย

สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)

 

นาย ธเนศพล

มงคลรัตน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน มงคลรัตน์)

หุ้นสามัญ

21/11/2565

39,700

 

Revoked by Reporter

1.62

ซื้อ

สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)

 

นาย ธเนศพล

มงคลรัตน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน มงคลรัตน์)

หุ้นสามัญ

21/11/2565

39,700

1.62

ซื้อ

สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)

 

นาย ธเนศพล

มงคลรัตน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน มงคลรัตน์)

หุ้นสามัญ

21/11/2565

50,000

1.63

ซื้อ

สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)

 

นาย ธเนศพล

มงคลรัตน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน มงคลรัตน์)

หุ้นสามัญ

21/11/2565

50,000

 

Revoked by Reporter

1.63

ซื้อ

สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)

 

นาย ธเนศพล

มงคลรัตน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน มงคลรัตน์)

หุ้นสามัญ

21/11/2565

40,300

1.64

ซื้อ

สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)

 

นาย ธเนศพล

มงคลรัตน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน มงคลรัตน์)

หุ้นสามัญ

21/11/2565

40,300

 

Revoked by Reporter

1.64

ซื้อ

สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)

 

นาย ธเนศพล

มงคลรัตน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน มงคลรัตน์)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

21/11/2565

40,300

 

Revoked by Reporter

0.32

ขาย

สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)

 

นาย ธเนศพล

มงคลรัตน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน มงคลรัตน์)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

21/11/2565

40,300

 

Revoked by Reporter

0.32

ขาย

สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)

 

นาย ธเนศพล

มงคลรัตน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน มงคลรัตน์)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

21/11/2565

40,300

0.32

ขาย

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI)

 

นาง อารดา

จรูญเอก

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย

พีระพงศ์ จรูญเอก)

หุ้นสามัญ

18/11/2565

1,600,000

10.21

ซื้อ

อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) บมจ.(IP)

 

นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

17/11/2565

2,053,900

2.13

ขาย

อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) บมจ.(IP)

 

นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

18/11/2565

2,900,000

3.67

ขาย

อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) บมจ.(IP)

 

นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

21/11/2565

2,100,000

2.34

ขาย

อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) บมจ.(IP)

 

นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/11/2565

120,000

15.04

ซื้อ

เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AAI)

 

นาย สุริยะ

ประสาทบัณฑิตย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/11/2565

200,000

8.60

ขาย

เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AAI)

 

ร้อยเอก สุทธินันท์ หัตถวงษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/11/2565

200,000

8.95

ขาย

เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASP)

 

นาย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/11/2565

779,400

3.00

ซื้อ

เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)

 

นาย สุรศักดิ์

เข็มทองคำ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/11/2565

10,000

4.90

ซื้อ

 

กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!