WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

111032 SEC

... ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ริ่เริ่มโครงการรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการและมอบรางวัลเป็นครั้งแรก เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ...

         ... ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดงานมอบรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ 2565 เป็นครั้งแรก เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานในภาคตลาดทุนไทยที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการจ้างงานคนพิการและสนับสนุนอาชีพคนพิการเพิ่มขึ้น และเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานและอาชีพคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ .. 2550 (... ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ)

          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จัดงานมอบรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการส่งเสริมอาชีพคนพิการสู่ภาคธุรกิจไทยที่ยั่งยืนรวมถึงให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานในภาคตลาดทุนไทยที่มีความพร้อมและศักยภาพในภาคตลาดทุนจ้างงานคนพิการและสนับสนุนอาชีพคนพิการเพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ พร้อมทั้งถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กเพจสำนักงาน กลต.”

          นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่าขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบการได้จ้างงานคนพิการ และขอชื่นชมบริษัท/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน ที่ได้ดำเนินการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 เป็นอย่างดี จนได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการในครั้งนี้ และขอเชิญชวนบริษัท/หน่วยงานในตลาดทุนทุกหน่วยงาน ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมจ้างงานคนพิการเช่นเดียวกับบริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะเป็นเกียรติแก่องค์กร เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการสร้างบุญทำกุศลด้วยการช่วยเหลือคนที่ลำบากแล้ว ท่านจะได้รับประโยชน์ในการประกอบกิจการของท่านเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน” 

          นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ ... กล่าวว่าหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของ ... คือ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ทุกภาคส่วนในตลาดทุนไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ภาคธุรกิจมีการระดมทุนและการประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีส่วนร่วมในการลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) และตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (แผน NAP) ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมขับเคลื่อนเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ในปี 2564 ... ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดสัมมนาให้กลไกตลาดทุนเกื้อหนุนผู้พิการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อเชิญชวนและรณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนร่วมส่งเสริมอาชีพและการจ้างงาน รวมถึงสร้างโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียม อีกทั้งยังสามารถนำการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเหล่านี้ไปเปิดเผยได้ในแบบ 56-1 One Report เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

          ในปี 2565 ... จึงได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรริเริ่มโครงการรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานในภาคตลาดทุนไทยที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ จ้างงานคนพิการและสนับสนุนอาชีพคนพิการเพิ่มขึ้น และเพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานและอาชีพคนพิการ นอกจากนี้ ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการมอบรางวัลที่มีผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตร เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมดำเนินโครงการฯ เป็นอย่างดี และขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล และมีส่วนร่วมเชิญชวนหน่วยงานในตลาดทุนให้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานคนพิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ร่วมกันต่อไป

          รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานในตลาดทุนที่สนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานและอาชีพคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่ง ... ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ (1) รางวัลดาวรุ่ง มอบให้แก่หน่วยงานที่เริ่มดำเนินการเรื่องคนพิการ ตามมาตรา 33 หรือมาตรา 35 แห่ง ... ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ ไม่ต่ำกว่ากฎหมายกำหนด ในปี 2565 เป็นปีแรก และ (2) รางวัลดีเด่น มอบให้แก่หน่วยงานที่ดำเนินการตามมาตรา 33 หรือมาตรา 35 แห่ง ... ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ ไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด มามากกว่า 1 ปี โดยผลการพิจารณาจากคณะทำงานพิจารณาการมอบรางวัลพบว่า มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 81 แห่ง แบ่งเป็นรางวัลดาวรุ่ง จำนวน 2 แห่ง และรางวัลดีเด่น จำนวน 79 แห่ง ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับรางวัลมีทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน

          ทั้งนี้ ... หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับความร่วมมือจากทุกองค์กรในการร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนคนพิการเพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งหวังให้ภาคเอกชนเพิ่มการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และการให้สิทธิตามมาตรา 35 ใน 7 กิจกรรม สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ที่ยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกงานหรือฝึกอบรมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพต่อไป ซึ่งการดำเนินการต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยให้สถานประกอบกิจการลดการเลือกวิธีส่งเงินสมทบเข้ากองทุนตามมาตรา 34 แห่ง ... ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ ด้วย

 

Link <<รายชื่อผู้ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ>>

 

A111032

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!