WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

SET 4

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 8 พฤษภาคม พ.ศ.2566

 

ข้อมูลประจำวันที่ 8 พ.ค. 2566

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2566 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 7 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) .(KKP)

 

นาย สุวิทย์

มาไพศาลสิน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

03/05/2566

50,000

58.25

ซื้อ

เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) .(KKP)

 

นาย สุวิทย์

มาไพศาลสิน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

08/05/2566

50,000

60.50

ซื้อ

ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNEX)

 

นาง หฤทัยกาญจน์ พานสุวรรณ

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ)

หุ้นสามัญ

02/05/2566

1,000

12.60

ซื้อ

โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS)

 

นาย พงศ์ธร

ธาราไชย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

02/05/2566

641,200

0.68

ขาย

โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM)

 

นาย เอื้อชาติ

กาญจนพิทักษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

03/05/2566

300,000

-

โอน

โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM)

 

นาย เอื้อชาติ

กาญจนพิทักษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

03/05/2566

350,000

-

โอน

โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM)

 

นาย เอื้อชาติ

กาญจนพิทักษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

03/05/2566

350,000

-

โอน

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web  

MTL 720x100

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!