WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SEC copy

ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนผู้แนะนำการลงทุน ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ซื่อสัตย์สุจริต

          ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน รายนางสาวอัญชลิน อินทจักร์ (นางสาวอัญชลิน) เป็นเวลา 6 ปี 8 เดือน กรณีปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ซื่อสัตย์สุจริต โดยกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน ขณะกระทำผิดสังกัดธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทย)

          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานการตรวจสอบจากธนาคารกรุงไทยและตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า เมื่อเดือนมกราคม 2565 นางสาวอัญชลินรับคำสั่งจากลูกค้าให้ขายหน่วยลงทุนและถอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยลูกค้าลงลายมือชื่อในใบขายหน่วยลงทุนและใบถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ผูกกับบัญชีกองทุนไว้ให้ ซึ่งนางสาวอัญชลินทำรายการถอนเงินขายคืนกองทุนดังกล่าว โดยลักลอบใช้รหัสของพนักงานรายอื่น และนำเงินออกไปเพื่อใช้ประโยชน์อื่นซึ่งไม่เป็นไปตามความประสงค์ของลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้น 3,400,000 บาท ทั้งนี้ นางสาวอัญชลินได้ชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนครบถ้วนแล้ว

          ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของนางสาวอัญชลินเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในตลาดทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2** และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบของนางสาวอัญชลินเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไป เป็นเวลา 6 ปี 8 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566***

          ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดระยะเวลาข้างต้น ก.ล.ต. ได้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบ ความเสียหายหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

          ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนตรวจสอบรายการซื้อขายหน่วยลงทุนที่ดำเนินการแล้วเสร็จทันที และตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุนและบัญชีเงินฝากอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งต้องไม่ฝากเอกสารสำคัญ เช่น ใบคำสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุน ใบถอนเงินที่มีการลงลายมือชื่อแล้วไว้กับผู้แนะนำการลงทุน หากพบการซื้อขายหรือการถอนเงินที่ตนเองไม่ได้เป็นผู้สั่งควรปฏิเสธหรือทักท้วงโดยทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น กรณีมีข้อสงสัยควรติดต่อบริษัทผู้ให้บริการ หรือสอบถามได้ที่ “ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.” โทร. 1207 หรือ เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.

 

_____________________________

หมายเหตุ :

* ข้อ 23(1) เป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 48/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

** ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 หมายถึง ผู้แนะนำการลงทุนที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน และหน่วยลงทุนหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 

*** หมายความว่า หากนางสาวอัญชลินมายื่นคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในช่วงระยะเวลา 6 ปี 8 เดือน นับจากวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ก.ล.ต. จะไม่รับพิจารณาคำขอดังกล่าวของนางสาวอัญชลิน

 

 

A5489

Click Donate Support Web  

MTL 720x100

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!