WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

SET 8

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566

 

ข้อมูลประจำวันที่ 22 พ.ค. 2566

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2566 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 40 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย จรัญ

วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/05/2566

209,000

6.23

ซื้อ

ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPI)

 

นาย กิตติ

ฉัตรเลขวนิช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/05/2566

50,000

2.88

ซื้อ

เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHASE)

 

นาย ประชา

ชัยสุวรรณ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/05/2566

100,000

1.79

ซื้อ

ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)

 

นาย มงคล

สิมะโรจน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/05/2566

8,200

3.26

ซื้อ

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER)

 

นาย จอมทรัพย์ โลจายะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/05/2566

2,500,000

0.58

ซื้อ

ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DTCENT)

 

นาย สิทธิเดช

ไผ่ตระกูลพงศ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/05/2566

1,000

1.55

ซื้อ

ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DTCENT)

 

นาย อภิสิทธิ์

รุจิเกียรติกำจร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/05/2566

100,000

1.62

ซื้อ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE)

 

นาง ประพีร์ บุรี

ผู้รายงาน

หน่วยทรัสต์

19/05/2566

26,000

7.60

ซื้อ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE)

 

นาง ประพีร์ บุรี

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประสาน ภิรัช บุรี)

หน่วยทรัสต์

19/05/2566

40,600

7.60

ซื้อ

ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TCMC)

 

นาย พิมล ศรีวิกรม์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/05/2566

200,000

1.87

ซื้อ

ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPBI)

 

นาย สมศักดิ์

บริสุทธนะกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/05/2566

58,000

3.42

ซื้อ

ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAMG)

 

นาย กิตติพล

บุลนิม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/05/2566

50,000

8.30

ซื้อ

ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(TLI)

 

นาย เคียน ฮิน ลิม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/05/2566

200,000

12.70

ซื้อ

บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGT)

 

นาง นันทริกา

ชันซื่อ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/05/2566

541,900

1.02

ซื้อ

บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGT)

 

นาย นพดล

ธรรมวัฒนะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/05/2566

19,000

1.01

ซื้อ

ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIS)

 

นาย ธนวัฒน์

คงเจริญสมบัติ

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (วรัณญา เจริญกุล)

หุ้นสามัญ

19/05/2566

40,000

5.85

ซื้อ

ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บมจ.(DRT)

 

นาย ประกิต

ประทีปะเสน

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสตรี ประทีปะเสน)

หุ้นสามัญ

19/05/2566

50,000

8.00

ซื้อ

พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PEACE)

 

นาย วิฑูร

งามบุญอนันต์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/05/2566

5,900

4.08

ซื้อ

พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSG)

 

นาย ชัยยศ

จิรบวรกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2566

2,000,000

0.90

ขาย

แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET)

 

นาย เทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/05/2566

600,000

0.81

ซื้อ

แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET)

 

นาย เทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/05/2566

200,000

0.78

ซื้อ

ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(FTI)

 

นาย กวีวัฒน์

ศิริวงศ์มงคล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2566

40,000

2.06

ขาย

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นาย สุริยา

พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/05/2566

22,600

1.47

ซื้อ

โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM)

 

นาย เอื้อชาติ

กาญจนพิทักษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/05/2566

1,200,000

47.00

ขาย

ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RML)

 

นาย เบร็นตัน

จัสติน มอเรลโล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/05/2566

48,500

0.65

ซื้อ

ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RML)

 

นาย เบร็นตัน

จัสติน มอเรลโล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2566

170,000

0.66

ซื้อ

ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RML)

 

นาย เบร็นตัน

จัสติน มอเรลโล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/05/2566

118,700

0.66

ซื้อ

ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(L&E)

 

นาย กฤษดา ทรัพย์ทวยชน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/05/2566

18,400

1.69

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาง ประวีรัตน์

เทวอักษร

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย คุณา เทวอักษร)

หุ้นสามัญ

19/05/2566

259,000

2.16

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาย คุณา

เทวอักษร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/05/2566

259,000

2.16

ซื้อ

ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE)

 

นาย ชูเดช

คงสุนทร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/05/2566

54,600

7.70

ซื้อ

สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PORT)

 

นาย บัญชัย

ครุจิตร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/05/2566

56,300

1.44

ซื้อ

สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PORT)

 

นาย บัญชัย

ครุจิตร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/05/2566

43,200

1.41

ซื้อ

สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(SALEE)

 

นาย สาทิส ตัตวธร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/05/2566

600,000

0.97

ซื้อ

หาดทิพย์ บมจ.(HTC)

 

พันเอก พัชร

รัตตกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/05/2566

19,000

38.00

ขาย

อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) บมจ.(INSET)

 

นาย วิเชียร

เจียกเจิม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/05/2566

100,000

2.28

ซื้อ

อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) บมจ.(INSET)

 

นาย วิเชียร

เจียกเจิม

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

19/05/2566

100,000

0.35

ขาย

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย สุทธิพงศ์

ตั้งสัจจะพจน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/05/2566

50,000

7.74

ซื้อ

เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(XO)

 

นางสาว วาสนา สร้อยพลาย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/05/2566

11,300

18.28

ขาย

เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NSL)

 

นาย สมชาย

อัศวปิยานนท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/05/2566

200,000

18.80

ซื้อ

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web  

MTL 720x100

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!