WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET 7

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 12 กันยายน พ.ศ.2566

 

ข้อมูลประจำวันที่ 12 ก.ย. 2566

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2566 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 39 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(QLT)

 

นาย สุเมธ

เตชาชัยนิรันดร์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/09/2566

32,600

4.71

ซื้อ

คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K)

 

นาง โศรดา

ธรรมประกอบ

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

07/09/2566

335,000

0.31

ขาย

คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K)

 

นาง โศรดา

ธรรมประกอบ

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

08/09/2566

23,100

0.35

ขาย

คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K)

 

นาง โศรดา

ธรรมประกอบ

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

08/09/2566

33

0.32

ขาย

เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG)

 

นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/09/2566

5,000

11.00

ซื้อ

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(KEX)

 

นาย วราวุธ

นาถประดิษฐ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

08/09/2566

300,000

8.17

ขาย

ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)

 

นาย มงคล

สิมะโรจน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/09/2566

100,000

3.76

ซื้อ

ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC)

 

นาย เอก

สุวัฒนพิมพ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/09/2566

10,000

2.40

ซื้อ

ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC)

 

นาย เอก

สุวัฒนพิมพ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/09/2566

10,000

2.38

ซื้อ

ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC)

 

นาย เอก

สุวัฒนพิมพ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

08/09/2566

5,000

2.39

ซื้อ

ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC)

 

นาย เอก

สุวัฒนพิมพ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/09/2566

5,000

2.36

ซื้อ

ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บมจ.(TK)

 

นาย รักสนิท

พรประภา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/09/2566

20,000

6.65

ซื้อ

ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บมจ.(TK)

 

นาย รักสนิท

พรประภา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/09/2566

20,000

6.65

ซื้อ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE)

 

นางสาว สโรชา มีนสุข

ผู้รายงาน

หน่วยทรัสต์

11/09/2566

20,000

5.78

ซื้อ

ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TCMC)

 

นาย พิมล ศรีวิกรม์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/09/2566

216,400

1.71

ซื้อ

ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMT)

 

นาย ประวาส

สันตวะกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/09/2566

10,000

6.86

ซื้อ

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU)

 

นาย เชง

นิรุตตินานนท์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์)

หุ้นสามัญ

11/09/2566

100,000

14.00

ซื้อ

เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NVD)

 

นาย ฉัตรชัย

ปิยะสมบัติกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/09/2566

120,000

1.93

ซื้อ

บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLC)

 

นาย สุวิทย์

งามภูพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

24/08/2566

20,000

5.41

ซื้อ

บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLC)

 

นาย สุวิทย์

งามภูพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

25/08/2566

10,000

5.35

ซื้อ

บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLC)

 

นาย สุวิทย์

งามภูพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/09/2566

50,000

5.56

ซื้อ

บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLC)

 

นาย สุวิทย์

งามภูพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/09/2566

10,000

5.70

ซื้อ

บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLC)

 

นาย สุวิทย์

งามภูพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/09/2566

10,000

5.80

ซื้อ

บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLC)

 

นาย สุวิทย์

งามภูพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/09/2566

10,000

5.80

ซื้อ

บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLC)

 

นาย สุวิทย์

งามภูพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/09/2566

10,000

 

Revoked by Reporter

5.80

ซื้อ

บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLC)

 

นาย สุวิทย์

งามภูพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

08/09/2566

12,000

5.80

ซื้อ

บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLC)

 

นาย สุวิทย์

งามภูพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

08/09/2566

12,000

 

Revoked by Reporter

5.80

ซื้อ

บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCP)

 

นาย ชัยวัฒน์

โควาวิสารัช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/09/2566

25,000

37.50

ซื้อ

บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCP)

 

นาย ชัยวัฒน์

โควาวิสารัช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/09/2566

25,000

 

Revoked by Reporter

37.50

ซื้อ

ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG)

 

นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/09/2566

17,500

8.58

ซื้อ

ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)

 

นาย มงคล

มังกรกนก

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/09/2566

139,400

12.00

ซื้อ

ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT)

 

นาย ไชยา

วงศ์ลาภพานิช

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

08/09/2566

11,100

0.26

ขาย

ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT)

 

นาย ธนวุฒิ

ศิรินาวิน

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

08/09/2566

15,000

0.98

ซื้อ

ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT)

 

นาย ธนวุฒิ

ศิรินาวิน

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

11/09/2566

35,000

 

Revoked by Reporter

0.98

ซื้อ

ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT)

 

นาย ธนวุฒิ

ศิรินาวิน

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

11/09/2566

20,000

0.98

ซื้อ

ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LEO)

 

นาย วิเศษ

สิทธิสุนทรวงศ์

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

08/09/2566

100,000

0.92

ขาย

วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL)

 

นาย ทวีศิลป์

ชินะพัฒนวงศ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/09/2566

100,000

0.98

ซื้อ

วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA)

 

นาย วรุต

ตันติพิภพ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/09/2566

20,000

6.75

ขาย

สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPA)

 

นาง ปราณี

ศุภวัฒนเกียรติ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/09/2566

1,300,000

-

โอน

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!