WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET56

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

 

ข้อมูลประจำวันที่ 8 พ.ย. 2566

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2566 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 10 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CV)

 

นาย เศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

02/11/2566

5,237,600

0.61

ขาย

แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCT)

 

นาย วีระ

อรุณวัฒนาพร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

31/10/2566

100,000

-

โอน

ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRITN)

 

นางสาว หลุยส์

เตชะอุบล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ภสุ วชิรพงศ์)

หุ้นสามัญ

07/11/2566

600,000

0.13

ซื้อ

บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGT)

 

นาง นันทริกา

ชันซื่อ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/11/2566

5,000

0.84

ซื้อ

พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PEACE)

 

นาย พิสิฐ ปัญจคุณาภรณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

03/11/2566

1,412,320

4.18

โอน

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/11/2566

1,000

2.82

ซื้อ

เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NDR)

 

นาง นิตยา

สัมฤทธิวณิชชา

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

07/11/2566

2,500,000

0.14

ขาย

เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NDR)

 

นาย ชัยสิทธิ์

สัมฤทธิวณิชชา

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

07/11/2566

2,021,400

0.15

ขาย

เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NDR)

 

นาย ชัยสิทธิ์

สัมฤทธิวณิชชา

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

08/11/2566

1,050,000

0.11

ขาย

แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(LHFG)

 

นาย ชิง ฟู่ ฉี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/11/2566

25,800

0.99

ซื้อ

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!