WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET 7

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 5 มิถุนายน พ.ศ.2567

 

ข้อมูลประจำวันที่ 5 มิ.ย. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 54 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI)

 

นาย สิงห์

ตังทัตสวัสดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/06/2567

157,600

 

Revoked by Reporter

-

ขาย

กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI)

 

นาย สิงห์

ตังทัตสวัสดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/06/2567

157,600

 

Revoked by Reporter

-

ขาย

กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI)

 

นาย สิงห์

ตังทัตสวัสดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/06/2567

157,600

-

ขาย

กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GUNKUL)

 

นาย กัลกุล

ดำรงปิยวุฒิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

8,500,000

2.48

ซื้อ

คิง เจน จำกัด (มหาชน) บมจ.(KGEN)

 

นาย อรรถยุต

วุฒิธรรมมี

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

04/06/2567

3,200,000

0.12

ซื้อ

เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG)

 

นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

20,000

9.93

ซื้อ

เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG)

 

นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์)

หุ้นสามัญ

04/06/2567

2,000

9.95

ซื้อ

เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCE)

 

นาย วิบูรณ์

สุนทรวิวัฒน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/06/2567

10,000

40.00

ซื้อ

เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT)

 

นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

100,000

14.40

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

4,600

4.31

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นวพร วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ)

หุ้นสามัญ

04/06/2567

1,700

4.32

ซื้อ

เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK)

 

นาย อภิชัย

เตชะอุบล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

963,500

0.44

ซื้อ

เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART)

 

นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

100,000

11.60

ซื้อ

ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER)

 

นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

100,000

8.10

ซื้อ

ซี เอ แซด (ประเทศไทย) บมจ.(CAZ)

 

นาย หวัง ยอบ จี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

30,000

3.48

ขาย

ซี เอ แซด (ประเทศไทย) บมจ.(CAZ)

 

นาย หวัง ยอบ จี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

10,200

3.48

ขาย

ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

32,000

3.70

ซื้อ

ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

21,000

11.17

ซื้อ

โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(NV)

 

นาง ยุพิน

จันทร์จุฑามาศ

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่))

หุ้นสามัญ

04/06/2567

40,000

1.25

ซื้อ

โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(NV)

 

นาย นวพล

จันทร์จุฑามาศ

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่))

หุ้นสามัญ

04/06/2567

40,000

1.25

ซื้อ

บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD)

 

นาง นุชนารถ

รัตนสุวรรณชาติ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

80,300

1.32

ซื้อ

บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCP)

 

นาย ชัยวัฒน์

โควาวิสารัช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

40,000

38.00

ซื้อ

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS)

 

นาย กวิน

กาญจนพาสน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

30,000,000

4.82

ซื้อ

บูติคนิวซิตี้ บมจ.(BTNC)

 

นาย ปณิธาน

ปวโรฬารวิทยา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/05/2567

1,100

17.85

ซื้อ

บูติคนิวซิตี้ บมจ.(BTNC)

 

นาย ปณิธาน

ปวโรฬารวิทยา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

30/05/2567

500

17.80

ซื้อ

ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG)

 

นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

13,000

9.08

ซื้อ

พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPPM)

 

นาย ปริน

ชนันทรานนท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

30/05/2567

63,548,726

-

โอน

เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PANEL)

 

นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

1,000

1.67

ซื้อ

เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PANEL)

 

นาย อังสุรัสมิ์

อารีกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

30/05/2567

50,000

1.67

ซื้อ

เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSTC)

 

นาย ธนัช

ปวรวิปุลยากร

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

30/05/2567

2,917,100

0.17

ขาย

เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSTC)

 

นาย ธนัช

ปวรวิปุลยากร

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

30/05/2567

52,956,800

0.03

ขาย

เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSTC)

 

นาย ธนัช

ปวรวิปุลยากร

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

30/05/2567

10,650,000

0.20

ขาย

เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSTC)

 

นาย ธนัช

ปวรวิปุลยากร

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

31/05/2567

6,552,900

0.15

ขาย

เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSTC)

 

นาย ธนัช

ปวรวิปุลยากร

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

31/05/2567

1,100,000

0.15

ขาย

เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSTC)

 

นาย ธนัช

ปวรวิปุลยากร

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

31/05/2567

15,000,000

0.02

ขาย

เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSTC)

 

นาย ธนัช

ปวรวิปุลยากร

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

31/05/2567

38,043,200

0.02

ขาย

ไพลอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(PYLON)

 

นาย ชเนศวร์

แสงอารยะกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

4,000,000

-

รับโอน

ไพลอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(PYLON)

 

นาย บดินทร์

แสงอารยะกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

4,000,000

-

รับโอน

ไพลอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(PYLON)

 

นาย วงศ์ชัย

แสงอารยะกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

15,000,000

-

โอน

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นาย สุริยา

พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

60,000

1.24

ซื้อ

ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JUBILE)

 

นาย วิโรจน์

พรประกฤต

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

600

14.30

ซื้อ

โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)

 

นาย กุณฑล

นาคพรหม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

39,800

4.69

ขาย

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) บมจ.(WPH)

 

นาย วิรวิทย์

วรรณรักษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

31/05/2567

42,000

12.71

ซื้อ

ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKR)

 

นาย เสนีย์

กระจ่างศรี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

20,000

10.37

ขาย

หาดทิพย์ บมจ.(HTC)

 

นาย ปกรณ์ สุขุม

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางดวงมณี สุขุม)

หุ้นสามัญ

05/06/2567

125,000

16.10

ซื้อ

อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(IRCP)

 

นาย อดิศร

สิงห์ฤาเดช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/05/2567

80,000

0.66

ซื้อ

อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(IRCP)

 

นาย อดิศร

สิงห์ฤาเดช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/05/2567

120,000

0.67

ซื้อ

อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(IRC)

 

นาย คณิน

เหล่าจินดา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

2,500

13.70

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

5,100

2.74

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย สุทธิพงศ์

ตั้งสัจจะพจน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

10,000

7.15

ซื้อ

เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(APO)

 

นาย นันทกร

อุดมผลกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

312,500

1.60

ซื้อ

เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SGC)

 

นาย พีรนาถ

โชควัฒนา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

190,000

1.31

ซื้อ

แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(A5)

 

นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางไกวซัน ปัญจทรัพย์)

หุ้นสามัญ

29/05/2567

6,000,000

3.26

ซื้อ

ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(I2)

 

นาย อธิพร

ลิ่มเจริญ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

81,000

2.02

ซื้อ

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!