WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

6759 GHB

ธอส. ผนึกกำลังกระทรวงดิจิทัลฯ และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

จัดงานสัมมนา PDPA เศรษฐกิจดิจิทัลและสถาบันการเงิน

          เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะอนุกรรมการด้านกำกับการปฏิบัติงาน สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัดงานสัมมนา “PDPA เศรษฐกิจดิจิทัลและสถาบันการเงินเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ...คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ..2562 ที่มีผลบังคับใช้ โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “PDPA กับเศรษฐกิจดิจิทัลและภาคการเงิน” ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมงานและบรรยายให้ความรู้

          นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เปิดเผยว่า หลังจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ..2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) มีผลบังคับใช้ทั้งฉบับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ธอส. และสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 7 แห่ง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการทางการเงินตามกรอบของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งด้านการเก็บรวบรวม ใช้ ควบคุม หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้บูรณาการความร่วมมือ และเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสถาบันการเงินของรัฐมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะด้านการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งจำเป็นต้องมีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลอย่างระมัดระวังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าประชาชนในการใช้บริการต่างๆ ของธนาคาร และไม่ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว ซึ่งการจัดงานสัมมนา PDPA เศรษฐกิจดิจิทัลและสถาบันการเงิน ในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสถาบันการเงินของรัฐ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป

 

ais 720x100

aia 720 x100

 

          ทั้งนี้ การจัดงานสัมมนาดังกล่าวยังได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “PDPA กับเศรษฐกิจดิจิทัลและภาคการเงินเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการผลักดันกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมุ่งให้เกิดการคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูล การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมการใช้และแลกเปลี่ยนข้อมูล และยกระดับมาตรฐานการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ที่แข่งขันด้วยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการข้อมูล

          นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “PDPA การปฏิบัติ กรณีศึกษา และสถาบันการเงินของรัฐโดยมี ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนายปริญญา หอมเอนก กรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง ...คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมเป็นวิทยากร

          ทั้งนี้ งานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นที่ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธอส. สำนักงานใหญ่ ซึ่งดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรค COVID-19 และตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID Free Setting พร้อมกับมีการถ่ายทอดสดให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ธอส. รับชมผ่าน Facebook ภายในธนาคาร และผู้ปฏิบัติงานของสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 7 แห่ง รับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Cisco Webex Meeting 

 

A6759

 Click Donate Support Web

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

 

 

 

 

AXA 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!