WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

 

PTG จัดกิจกรรม CSR ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน พีที ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกัน’ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

          เริ่มต้นอีกครั้งกับกิจกรรมซีเอสอาร์ ภายใต้โครงการ “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน ที่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชน อยู่ดีมีสุข โดยครั้งนี้พีทีจี ได้นำพนักงาน รวมถึงพนักงานสถานีบริการน้ำมันพีทีในพื้นที่ และคลังน้ำมันพีทีลำปาง มาร่วมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อให้เยาวชนและชาวบ้านผู้อาศัยในตำบลปงแสนทอง จำนวน 11 หมู่ ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมในครั้งนี้

 

11943 PTG csr01

 

          นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ครั้งนี้ว่า PTG เราดำเนินธุรกิจ และเติบโตคู่กับคน ไทยมายาวนานกว่า 33 ปี บริษัทฯ มีความตระหนักดีในการให้ความช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่งรวมถึงสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา สาธารณสุข ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพราะเราอยากเห็น คนไทย อยู่ดีมีสุขซึ่งกิจกรรมซีเอสอาร์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 ที่จัดเราจัดในพื้นที่ชุมชนรอบๆ คลังน้ำมันพีทีได้มาอาศัยอยู่ โดยคลังน้ำมันพีทีลำปาง เราอยู่ร่วมกับชุมชนตำบลปงแสนทองมายาวนาน เราเลยมีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่ จะสร้างสรรค์ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน กับโครงการ “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน

          ซึ่งโครงการ “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกันเราได้รับรางวัล CSR of the year 2022 ซึ่งมีกิจกรรมหลักจากพีที ชุมชนตาสว่างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยพัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยการบริการวัดสายตาประกอบแว่น และให้ความรู้เรื่องดวงตากับผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันเรามอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุไปแล้วกว่า 2,300 คน และที่ปงแสนทองเราจะเพิ่มอีกจำนวน 500 คน เพื่อให้ทุกท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน

 

11943 PTG csr02

11943 PTG csr04

 

          สำหรับกิจกรรมซีเอสอาร์ภายใต้โครงการ “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกันในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 4 สถานศึกษา และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 40 ทุนการศึกษา จำนวนทุนละ 2,000 บาท

          มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา กล่องปฐมพยาบาล พร้อมพันธุ์ผักสวนครัวเพื่อให้น้องๆ ใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ทั้ง 4 สถานศึกษา

          ทั้งนี้พีทีจี ยังมีการมอบโรงเพาะเห็ดเพื่อน้อง พร้อมพันธุ์เชื้อเห็ดนางฟ้า จำนวน 200 ก้อน และโรงเลี้ยงกบเพื่อน้อง พร้อมกบ จำนวน 200 ตัว และอาหารกบ ให้กับโรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง เพื่อให้ทางโรงเรียนได้นำไปใช้ในการประกอบอาหารกลางวันในอนาคต

 

11943 PTG csr05

 

          พร้อมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลานิลกว่า 3,000 ตัว เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนสามารถจับไปรับประทานและสร้างรายได้เพื่อดำรงชีวิตต่อไป

          สนับสนุนพัฒนาการศึกษา โดยการแจกทุนการศึกษาบุตรและธิดาของพนักงาน ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกจำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

          กิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง มอบของอุปโภคบริโภค จำนวน 10 ราย และกิจกรรม ปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนกับ “PT ปลูกป่าสร้างปอด ปลูกไม้กินได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณศาลาประชาคมหมู่ 6 จำนวน 200 ต้น รวมถึงมีกิจกรรมต้นไม้แลกยิ้ม ที่มอบต้นไม้กินได้ กว่า 300 ต้นเพื่อให้ชาวบ้านได้นำต้นไม้กลับไปปลูกที่บ้านต่อไป

 

11943 PTG csr03

 

          ทั้งนี้ นับตั้งแต่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนตามความจำเป็นในหลากหลายด้านเพื่อบรรเทาทุกข์ และช่วยส่ง เสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม โดยยึดหลัก PT สร้างสุขสุขกาย สุขใจ สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง อยู่ดีมีสุข

 

A11943

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!