WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

9377 เซนต์ฟรัง

ปันรักสุขใจ มอบพลังใจให้น้อง

          สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์โดย ดร.ศศมณฑ์ สงวนสิน นายกสมาคมศิษย์ฯ เสริมพลังใจให้เด็กๆ ในกิจกรรม ร่วมปันรักสุขใจ มอบพลังใจให้น้อง 

          ดร. ศศมณฑ์ สงวนสิน นายกสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์นำทีมคณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมศิษย์เซนต์ฟรังฯ ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรม มอบพลังใจ แบ่งปันความรัก และความสุข ให้กับเด็กๆ ที่ขาดแคลนความรัก ความอบอุ่น ต้องการที่พักพิง ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักฉุกเฉิน หรือเป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการในชื่อ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธินารีนาถ ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือสตรีและเด็กที่เผชิญกับปัญหาความท้าทายต่างๆ รวมถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ถูกทอดทิ้ง ท้องไม่พร้อม ติดเชื้อ HIV/AIDS ซึ่งนอกจากเด็กเหล่านี้ได้ที่พักพิงแล้ว ยังมีโอกาสได้ ฝึกอาชีพ รวมถึงการให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความพร้อมและความเชื่อมั่นให้เธอเหล่านั้นสามารถกลับออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข 

          สมาคมศิษย์ฯมีความตั้งใจที่จะมีส่วนช่วยสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว การทอดทิ้ง และการตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผน ภารกิจในการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการยกระดับชีวิตของเด็กกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ฉุกเฉิน เหล่านี้ คือการให้การสนับสนุนกำลังใจ เครื่องอุปโภคบริโภคตามความต้องการ หรือการให้คำแนะนำ คำปรึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเยาวชนเหล่านี้ และช่วยให้พวกเขาสร้างชีวิตใหม่ด้วยความมั่นใจและมีความสุข จะทำให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อีกครั้งอย่างประสบความสำเร็จ

          กิจกรรมปันรักสุขใจ มอบพลังใจ ง่ายๆ ด้วยการมอบปัจจัยจำเป็น เช่นนี้สามารถที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตของเด็กๆได้เป็นอย่างดี และมุ่งหวังที่จะปลูกฝังความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ ความมีน้ำใจ การแบ่งปัน ที่สามารถช่วยให้พวกเขาเอาชนะประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีตและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการดูแล ก่อนที่จะก้าวสู่โลกภายนอกพร้อมเป็นพลังบวกให้แก่สังคมต่อไป

 

 

A9377

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!