WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1AA1AGC

GC ตกลงความร่วมมือกนอ. จัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ระหว่าง กนอ. และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC)

      รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวแถลงความร่วมมือในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ระหว่าง กนอ. และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) โดย ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืน ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูง กนอ. เข้าร่วมประกอบด้วย นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการลงนาม MOU นายประทีป เอ่งฉ้วน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) นางบุปผา กวินวศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) นายธีรวุฒิ เจริญสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) และ น.ส.นลินี กาญจนามัย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) พร้อมผู้บริหารระดับสูงของ GC

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดการด้านขยะพลาสติกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดโครงการนำร่องการจัดการด้านขยะพลาสติกในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม สร้างพฤติกรรมการคัดแยกขยะพลาสติกที่ถูกวิธีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากขยะพลาสติกที่ได้จากโครงการ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและในเชิงธุรกิจ ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย BCG Economy Model และบรรลุตามเจตนารมณ์ของประเทศในการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

     ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงาน กนอ. เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน และส่งมอบบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ผ่านการใช้งาน จำนวน 1,200 ขวด ให้กับบริษัทฯ นำไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไป

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!