WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

9580 SSP EXIM

SSP จับมือ EXIM BANK ลงนามสนับสนุนสินค้าสตรีกลุ่มเปราะบางสู่ตลาดโลก

          นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ (แถวนั่งที่ 1 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (แถวนั่งกลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK), นายริชาร์ด เบิร์นฮาร์ด (แถวนั่งที่ 3 จากซ้าย) กรรมการอำนวยการมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และนางสาวโศรยา ฤทธิอร่าม (แถวหลังขวา) ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง และผู้ประกอบการรายใหญ่ สนับสนุนสินค้าจากสตรีกลุ่มเปราะบางในโครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการสตรีกลุ่มเปราะบาง” เพื่อสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการสตรีกลุ่มเปราะบางเริ่มต้นและขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกได้ นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

A9580

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!