WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

6909 tat

ททท. จัดงาน The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต้

เสนอวัฒนธรรมท้องถิ่นผสานความทันสมัย กระตุ้นการท่องเที่ยวใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวตลาดในประเทศสอดรับ นโยบายปีท่องเที่ยวไทย 2565 พุ่งเป้า 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส จัดงาน “The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต้ชวนนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาล ชูจุดเด่น การแสดง Illumination Lighting Show ที่ทันสมัย ผสานกับการแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรีพื้นบ้านของ ชายแดนใต้ และการออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหารพื้นถิ่น ชมวิถีชุมชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการออก เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

          นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เราใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดงาน “The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต้ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมกันในการยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความอยู่ดีมีสุข ความสามัคคีปรองดอง โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนของพี่น้องชาวนราธิวาส และ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมส่งต่อหน่วยงานภาคีในพื้นที่ให้สานต่อสู่ความยั่งยืน ซึ่งพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ทั้งในด้านทรัพยากรในพื้นที่ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวและความหลากหลายทางวัฒนธรรม รัฐบาลให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นเมืองต้นแบบด้านการค้าชายแดน โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายสามเหลี่ยมมั่นคง-มั่งคั่ง-ยั่งยืน

          จากที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเอื้อต่อการเดินทางท่องเที่ยว ตลอดจนมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภาครัฐ และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ททท. ที่บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งธุรกิจโรงแรมที่พัก สายการบิน ร้านค้า ร้านอาหาร ส่วนราชการ สมาคม และชมรมด้านการท่องเที่ยว ร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด เพื่อผลักดันการเพิ่มอัตราเฉลี่ยการเข้าพักของโรงแรมทั่วประเทศให้สูงกว่าร้อยละ 55 รวมถึงการเพิ่มอัตราเฉลี่ยการโดยสารเครื่องบินเส้นทางภายในประเทศ ให้สูงกว่าร้อยละ 50 ภายในสิ้นปี 2565 นี้ ซึ่งงาน The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต้ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนช่วยให้เป้าหมายดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปแบบ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ สร้างบรรยากาศด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านการออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยว ด้วยแนวคิดเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” 

 

TU720x100sme 720x100

 

          นางสาว ภัทรอนงค์ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ ด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า ททท. กำหนดจัดงาน “The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต้วันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 จัดขึ้นที่จังหวัดปัตตานี บริเวณสวนเจ้าทะเล (ปัตตานีซีเก็ต), จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2565 สวนสาธารณะสิรินธร .สุไหงโก-ลก และจังหวัดยะลา ในวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2565 สวนสาธารณะสนามช้างเผือก นำเสนอประสบการณ์สร้างความรู้สึกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวผ่านประสาทสัมผัส ทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวเหนือความคาดหมายที่นักท่องเที่ยว จะได้รับตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของรัฐบาล โดยนำจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้มาสร้างสรรค์ในรูปแบบการจัดงานเทศกาลและกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มให้แหล่งท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งส่งเสริมการเพิ่มค่าใช้จ่ายในพื้นที่และวันพำนัก เพื่อก่อให้เกิดสร้างรายได้แก่ชุมชนในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้น รวมถึงเพื่อให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มากมาย ทั้งภูเขา ทะเล น้ำตกมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน รวมทั้งมีความโดดเด่นของอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น อย่างชุมชน วิถีชีวิต ภูมิปัญญา อาหาร และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ประกอบกับการผ่อนคลายด้านการคมนาคม ได้แก่ การเปิดด่านชายแดนด่านสุไหงโก-ลก ด่านตากใบ (ท่าเรือ) และด่านบูเก๊ะตา การเปิดเส้นทางเดินรถไฟไปยัง 3 จังหวัดชายแดนใต้ และการเปิดท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา ยิ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการเดินทางเข้าพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้น

          งาน “The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต้เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการ จากทางภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย ให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ภายในงานตื่นตาตื่นใจไปกับ Illumination Lighting Show การแสดงแสง สี เสียง สุดตระการตา พร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านของชายแดนใต้ อาทิ จังหวัดปัตตานี พบกับวงอานัสและวงพัทลุง จังหวัดนราธิวาส พบกับวง L.กฮ และวงแฮมเมอร์ จังหวัดยะลา พบกับวงกางเกงและวงแทมมะริน ก่อนจะเลือกซื้ออุดหนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และอิ่มอร่อยในโซนอาหารท้องถิ่น หรอยแรง แดนใต้จากร้านอาหารในพื้นที่ อาทิ กะเฉดเว้ยเฮ้ย ทอดมันปลามารยานิง ขนมจีบลอยน้ำมัยมูน ยานี-ยุทธ ข้าวหลาม ปัตตานี ดาเนีย กือโปะ กะเย๊าะไหมไฮโซ บังเลาะไข่ปลาหมึกทอด บ้านขนมมาดา ร้านปอเปี๊ยะ เนื้อวากิว ลาเต๊ะลูกชิ้นปลา เป็นต้น

          ทั้งนี้ การจัดงาน “The Sound of Illumination เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต้จัดขึ้นภายใต้มาตรการสาธารณสุขและมาตรฐานปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม (ครบโดส) และแสดงเอกสารรับรองผลการตรวจ ATK เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีมาตรการการคัดกรองอุณหภูมิ และผู้ร่วมงานต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค DMHTT อย่างเคร่งครัด

 

A6910

 Click Donate Support Web

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

 

 

 

 

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!