WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

9810 BAM 

BAM มอบเงินสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

          นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหารและพนักงานสำนักงานภาคเหนือตอนล่าง บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อตู้ตรวจการได้ยิน เครื่อง Electric Pulp เครื่องวัดความดันโลหิต รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี ทันตแพทย์ สรรประชา พุกอ่อน รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยให้มีสุขภาพที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

 

A9810

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!