WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

91136 EXIM

EXIM BANK ร่วมกับลูกค้าเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้ นักเรียนโรงเรียนภูคาวิทยาคม .น่าน

          ดร.เพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายอนุสรณ์ เอมกมล กรรมการ CG & CSR EXIM BANK และนางขวัญใจ เตชเสนสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท ดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่ จำกัด มอบเงินบริจาคจากลูกค้า ผู้บริหาร และพนักงาน EXIM BANK จำนวนทั้งสิ้น 567,450 บาท ให้กับนายสิทธิพล พรมมินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูคาวิทยาคม เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและห้องสมุด ซื้อหนังสือและอุปกรณ์กีฬา รวมทั้งทุนการศึกษาและค่าอาหารกลางวัน พร้อมมอบหนังสือและสื่อการเรียนการสอนที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูคาวิทยาคม .ปัว .น่าน เมื่อเร็วๆ นี้ ภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม “EXIM เพื่อสุขภาพชุมชนเพื่อสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้และการศึกษาของนักเรียนในท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลัวะ ครอบครัวยากจน เมื่อเรียนจบจะได้รับโอกาสให้เข้าศึกษาต่อที่กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สาขาวิชาศิลปกรรมเครื่องเงิน โดยการสนับสนุนของบริษัท ดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่ จำกัด ลูกค้า EXIM BANK 

 

A91136

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!