WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

11997 MC

แม็คกรุ๊ปคว้ารางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการปี 2565 สะท้อนจุดยืนการส่งเสริม พัฒนาอาชีพและสร้างโอกาสแก่คนพิการในสังคม

          นายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์แม็คยีนส์เข้ารับรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการปี 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ...) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานและผู้มอบรางวัลในพิธี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

          สำหรับรางวัลดังกล่าว มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการที่มีความพร้อมและศักยภาพในภาคตลาดทุนจ้างงานคนพิการ พร้อมสนับสนุนอาชีพคนพิการให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่สนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานและอาชีพคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ .. 2550 ทั้งยังช่วยพัฒนาอาชีพและสร้างโอกาสแก่คนพิการให้มีส่วนร่วมพร้อมลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเท่าเทียมและยั่งยืน

 

A11997

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!