WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

12071 KTAXA

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลใหญ่ บริษัทที่น่าทำงานที่สุด จาก Business Leader of The Year Awards 2023

           บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดย คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนซ้าย) และคุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร (คนขวา) คว้ารางวัลบริษัทที่น่าทำงานที่สุด หรือ Dream Company to Work for ประจำปี พ.ศ.2566 จาก Business Leader of The Year Awards 2023 โดยรางวัลดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจยิ่งของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นในการดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัว ถือเอาสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญ และให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาความสามารถและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร Inclusive Workplace ที่เน้นถึงความเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของ AXA’s Employer Brand Promise คือ “ปลุกศักยภาพในตัวพนักงาน มุ่งสู่ความสำเร็จ” พร้อมทั้งตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่พร้อมทั้งเคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

           สำหรับท่านที่สนใจร่วมงานกับ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต สามารถติดต่อได้ที่ โทร 02-056-3513-15 หรือ https://www.krungthai-axa.co.th/th/career 

 

 

12071

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

SME 720x100 66

kbank 720x100 66

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

QIC 720x100

gen 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!