WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

12217 Makro

แม็คโครส่งมอบเอกสารให้ DSI ตรวจสอบเรียบร้อย ยันรับซื้อถูกกฎหมาย มั่นใจไร้ปัญหาสินค้าเถื่อน

          แม็คโคร ส่งมอบเอกสารให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แล้ว ยืนยันเอกสารทุกชุดถูกต้องตามกฎหมาย ออกจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มั่นใจนโยบายการจัดซื้อสินค้ามีมาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้ 100% ไร้ปัญหาสินค้าผิดกฎหมาย 

 

 

12217

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

SME 720x100 66

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!