WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

 ครบรอบ16ปี

ครบรอบ 16 ปี สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ

       นายภิญโญ แพงไธสง นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย จัดงานครบรอบ 16 ปี สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย (24 ปี รวมพลคนข่าวเกษตร) ภายใต้แนวคิด 'เกษตรอัจฉริยะ สู่การพัฒนาเกษตรกรรมไทย' โดยมีนายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่องเกษตรอัจฉริยะ สู่การพัฒนาเกษตรกรรมไทย

         นอกจากนี้มี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวแสดงความยินดี และแขกผู้มีเกียรติทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งในโอกาสนี้มีนายดำฤทธิ์ วิริยะกุล อุปนายกฝ่ายบริหาร และเลขาธิการสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้อำนวยการสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และบรรณาธิการข่าวภูมิภาคหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ พร้อมด้วย นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย และรองประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย

 

12262

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

SME 720x100 66

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!