WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

2329 KTB

กรุงไทย X Saturday School จุดประกายเยาวชนฉลาดรู้ทางการเงิน

          ธนาคารกรุงไทย ร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการ Saturday School โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ กรุงเทพฯ จำนวน 79 คน ทั้งหมด 4 ครั้ง รวม 237 ชั่วโมงการเรียนรู้ ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรม 4 รู้วิธีบริหารจัดการเงิน “รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล” เพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการออมให้กับเด็กๆ การให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในชีวิตประจำวัน การรู้จักใช้เงิน ปลูกฝังนิสัยรักการออม และรู้เท่าทันมิจฉาชีพ ป้องกันภัยทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งเป็นการมอบโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่ช่วยสร้างรากฐานทางการเงินที่มั่นคง เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน

          นอกจากนี้ ขอเชิญชวนน้องๆ มางาน Saturday School Big Day 2024 ร่วมสนุกกับกิจกรรมที่บูธกรุงไทย ลุ้นรับของรางวัลมากมาย พร้อมเยี่ยมชมผลงานของนักเรียน ที่ได้เรียนรู้การวางแผนทางการเงินในชีวิตประจำวัน แล้วพบกันที่ วันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 2567 เวลา 09.30 – 15.00 น. ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์กีฬาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น

 

 

2329

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

CKPower 720x100

TOA 720x100

Banner GPF720x100 PX

EXIM One 720x90 C J

QIC 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

MTL 720x100

 

 

 

AXA 720 x100

gen 720x100

hino2021

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!