WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1A1FTI

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดงาน Industrial Fair 2022 หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาอุ

    นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติร่วมงาน Industrial Fair 2022 โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

    นายวิชวุทย์ จินโต กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศ มีสถานประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจำนวนทั้งสิ้น 1,090 โรงงาน มีเหมืองแร่ ที่ได้รับประทานบัตรทั้งสิ้น 52 แปลง และมีอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับ คือ อุตสาหกรรมแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ อุตสาหกรรมยางพารา และอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การสกัดน้ำมันปาล์ม การแปรรูป/ถนอม สัตว์น้ำ เป็นต้น อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อีกด้วย

       ด้านนายตริน พงษ์เภตรา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า หลังจากที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกที่ผันผวนภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มีผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ของประเทศไทยหยุดชะงัก

    จนกระทั่งปัจจุบันสถานการณ์การณ์เริ่มคลี่คลาย คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะองค์กรหลักภาคเอกชนในการชับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของจังหวัด ได้กำหนดจัดงาน Suratthani Industia Far 2022 ภายใต้แนวคิด’พัฒนาด้วยใจ ยั่งยืน’

      สูโลกอนาคต ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนเตรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งระบบ รวมไปถึงการแสดงสินค้าอุดสาหกรรม การสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า โดยมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม การเกษตร ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการขนส่ง รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ทั้งด้านแรงงานและด้านสาธารณสุข ถือเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

      ขณะที่นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่จะทำให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งระบบ ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนในการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจต่อไป

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!