WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

12788 FIT AEPW 01

ส.อ.ท. ร่วมกับ AEPW และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชูนวัตกรรมถนนพลาสติกรีไซเคิล ลดขยะ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
          สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ Alliance to End Plastic Waste (AEPW) และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าว ผลการศึกษานวัตกรรมถนนพลาสติกรีไซเคิลและการดำเนินโครงการระยะที่ 2 ภายใต้โครงการศึกษานวัตกรรมถนนพลาสติกรีไซเคิล ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Recycled Plastics in Roads Study) เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้เศษพลาสติกไปเป็นวัตถุดิบในการสร้างถนนยางมะตอยเพิ่มความแข็งแรงให้กับถนน อีกทั้งช่วยลดปริมาณการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตยางมะตอย ตลอดจนเป็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะ โดยเปลี่ยนขยะเป็นทรัพยากรตอบโจทย์ความยั่งยืน พร้อมจัดเสวนาผลการศึกษาของโครงการฯ ระยะที่ 1 รวมถึงข้อมูลองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้

 

12788 ดร ชาครีย์ บำรุงวงศ์


          ดร. ชาครีย์ บำรุงวงศ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก (นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า “กระทรวงคมนาคมมีนโยบายพัฒนาโครงข่ายการขนส่งหลายรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ และการจูงใจให้ผู้เดินทางและผู้ประกอบการขนส่ง เปลี่ยนรูปแบบการเดินทางและการขนส่งจากรถเป็นรางให้มากขึ้นในอนาคตอันใกล้ แต่อย่างไรก็ตามนำขยะพลาสติกมาใช้ในการก่อสร้างถนน ภายใต้ความร่วมมือของหลายภาคส่วน จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการสร้างถนนที่ยั่งยืนของประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ขอร่วมสนับสนุนการดำเนินการและความร่วมมือนี้เพื่อนำมาปรับใช้กับการดำเนินโครงการต่างๆ ของกระทรวงคมนาคมให้เหมาะสมในอนาคตต่อไป”

 

12788 เกรียงไกร เธียรนุกุล ผศดร พฤกษ์ อักกะรังสี


          นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาขยะพลาสติก และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพลาสติกที่ใช้แล้วในรูปแบบต่างๆ ซึ่งโครงการถนนพลาสติกนี้ ได้ริเริ่มครั้งแรกโดยบริษัทสมาชิกของ ส.อ.ท.และพันธมิตร ได้แก่ เอสซีจีซี (SCGC) ดาว (DOW) อมตะ SC Asset และ เซเว่นอีเลฟเว่น จนทำให้ได้รับการสนับสนุนจาก Alliance to End Plastic Waste (AEPW) ในการต่อยอดการศึกษาครั้งนี้ เพื่อเป็นองค์ความรู้ที่สามารถขยายผลได้และช่วยแก้ปัญหาของขยะพลาสติกได้อย่างยั่งยืน”
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเสริมว่า “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนพัฒนาโครงการถนนพลาสติกมาโดยตลอดและมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเครื่องมือที่จะพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ผ่านงานวิจัยต่างๆ ซึ่งเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งไม่เพียงตอบโจทย์เรื่ององค์ความรู้ แต่ยังเป็นการพัฒนาแนวทางที่ช่วยให้ประเทศไทยสามารถแก้ปัญหาขยะพลาสติกได้อีกทางหนึ่งด้วย”

 

12788 Nicholas Kolesch


          Mr. Nicholas Kolesch Vice President of Projects (ผู้บริหารระดับสูงของ AEPW) เผยว่า “ในฐานะที่ Alliance to End Plastic Waste (AEPW) เป็นองค์กรความร่วมมือระดับโลกเพื่อลดปัญหาพลาสติกใช้แล้ว เรามั่นใจว่า ความรู้ ความสามารถ และทักษะการบริหารงานขององค์กรในประเทศไทยที่เราสนับสนุนเงินทุนและร่วมทำงานด้วย ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันโครงการ การสร้างโมเดลการจัดการขยะพลาสติกในชุมชน ตลอดจนงานวิจัยด้านวิชาการนั้น ล้วนมีศักยภาพที่ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรในการจัดการขยะพลาสติกไม่ให้หลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์โลกนี้ให้พัฒนาไปในทางที่ยั่งยืน”
          ภายในงาน ยังได้รับเกียรติจากนายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ส.อ.ท. ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และในฐานะเป็นเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ BCG และประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนสาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน และนายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติกและฝ่ายเลขานุการโครงการ PPP Plastics ที่ได้ร่วมงานแถลงผลการศึกษานวัตกรรมถนนพลาสติกรีไซเคิลและการดำเนินโครงการระยะที่ 2 ในครั้งนี้ด้วย

 

12788 FIT AEPW 02


          นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “ผลการศึกษาของโครงการฯ ระยะที่ 1 และข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอด” เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจได้รับทราบผลการวิจัยจากการดำเนินโครงการระยะที่ 1 พร้อมทั้งแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยด้านการเพิ่มความแข็งแรงของถนน โดยสร้างจากขยะพลาสติกผสมกับยางมะตอย ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาในการจัดการขยะแล้ว ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการสร้างถนน และไม่เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมภายหลังอีกด้วย
          โครงการศึกษานวัตกรรมถนนพลาสติกรีไซเคิล ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Recycled Plastics in Roads Study) เป็นโครงการที่คณะทำงาน PPP Plastics ภายใต้ ส.อ.ท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเงินสนับสนุนจาก Alliance to End Plastic Waste (AEPW) เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้บริหารและดำเนินโครงการ (Project Management) โดยสนับสนุนการจัดทำการศึกษาเรื่องการนำเศษพลาสติกที่ใช้แล้วมาแปรรูปเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบในการสร้างถนนยางมะตอยในประเทศไทย โดยมีผู้ทำการวิจัยหลัก คือ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ ภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำองค์ความรู้นี้ไปขยายผลได้ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย BCG ของทางภาครัฐและแผนที่นำทาง (Roadmap) การจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทย
          สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย http://www.ftipc.or.th/th/contact


A12788

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100ais 720x100BANPU 720x100TU720x100sme 720x100

QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!