WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

 

 1 Ennergy3

📌 สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการ Energy Points 3 พร้อมต้อนรับ The Best Energy Man 2023 และสถานประกอบการอนุรักษ์พลังงานดีเด่นจากทั่วประเทศ

      สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กำหนดจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จ โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน และลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME พร้อมจัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงาน Energy Points Idea Trip ณ ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตลำตะคอง และจัดพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับตำแหน่ง The Best energy Man 2023 และสถานประกอบการดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานที่ประสบผลสำเร็จในโครงการ Energy Points 3 จากทั่วประเทศ 

โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME หรือ Energy Points Phase 3 ได้เริ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้ SMEs ได้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงาน ที่จะสามารถประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน โครงการสะสมแต้มพลังงาน Energy Points 3 ได้พัฒนาระบบจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และสร้างความรู้ ความเข้าใจผ่านระบบ e-Learning

รวมทั้งสนับสนุนเงินลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อการประหยัดพลังงานทันที 30 % แต่ไม่เกิน 300,000 บาทต่อนิติบุคคล ด้วยแนวทางการสะสมคะแนน Energy Points 4 ขั้นตอนอย่างง่าย เพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านพลังงาน ดำเนินการร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ 18 กลุ่มจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ช่วงแรกของการดำเนินโครงการ คณะทำงานได้เดินทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Energy Points 3 ใน 27 จังหวัดทั่วประเทศ

ตลอดโครงการมีผู้เชี่ยวชาญประจำพื้นที่ทั่วประเทศเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการให้ได้รับทราบแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน และสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรม จนสามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลากว่า 18 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการกว่า 584 แห่ง จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถประหยัดพลังงานได้รวมกว่า 7.6887 ktoe ต่อปี หรือเทียบเป็นมูลค่ากว่า 132 ล้านบาทต่อปี ซึ่งสร้างผลประหยัดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างน่าพึงพอใจ

      โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME (Energy Points 3) เป็นโครงการสนับสนุนให้ SMEs เริ่มประหยัดพลังงานด้วย 4 ขั้นตอนง่ายๆ ด้วยการสะสมคะแนน เรียกว่า Energy Points  เพื่อนำมาแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านพลังงาน โดยได้รับทันทีคะแนนที่ 1 (Policy Point) หลังจากผู้บริหารประกาศนโยบายด้านพลังงาน รับคะแนนที่ 2 (Energy Man Point) จากการแต่งตั้งผู้ประสานงานดำเนินการด้านพลังงานในองค์กร รับคะแนนที่ 3 (Planning Point) จากการจัดทำแผนการอนุรักษ์พลังงานประจำปี และรับคะแนนที่ 4 (Review Point) หากมีการทบทวนแผนการอนุรักษ์พลังงานเพื่อพร้อมนำมาปฏิบัติงานจริง ซึ่งในทุกๆ ขั้นตอนจะมีตัวอย่างแนวทางให้ SME สามารถนำไปศึกษาและปรับใช้กับตนเองตามความเหมาะสมได้

ทั้งนี้ ในขั้นตอนแต่งตั้งผู้ประสานงานด้านพลังงาน ทางสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมประกวด The Best Energy Man 2023 เพื่อคัดเลือกตัวแทนจาก 18 กลุ่มจังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานคร ผ่านภาพถ่ายและ VDO Clip แนะนำมาตรการประหยัดพลังงานในสถานประกอบการ และนำเสนอแนวคิดการอนุรักษ์พลังงานที่เกิดจาก Energy Man ตัดสินจากเทคนิคการสื่อสารที่น่าสนใจ

และความนิยมผ่านแฟนเพจ Energy Points และคัดเลือกสถานประกอบการอนุรักษ์พลังงานดีเด่นประจำกลุ่มจังหวัด จนกระทั่งได้ค้นพบตัวแทนจากทั่วประเทศ เข้ารับรางวัลศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตลำตะคอง จ.นครราชสีมา และเข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ในงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME

ภายในงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการฯ ยังจะได้จัดบูธนวัตกรรมประหยัดพลังงานจากผู้ประกอบการโดยตรงการ การบรรยายเรื่อง ‘ผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการฯ’ โดย คุณรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ,การบรรยายหัวข้อ งเรียนรู้แนวทางประหยัดพลังงานได้ง่ายๆ ด้วย e-learning โดย ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมรับฟังการเสวนา เรื่อง “ประหยัดพลังงานด้วยแนวทางสะสม 4 แลก 4 Energy Points’

โดย ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการ Energy Points 3 จากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ สนใจเข้าร่วมงานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-345-1252 หรือติดตามการ Live สดผ่าน facebook fanpage : Energy Points

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!