WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

6916 SML4

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง SML รุ่นที่ 4 ปี 2566

          พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 4 แก่ผู้สำเร็จการอบรม 241 คน

          สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 4 ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมี พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และนายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีฯ

          พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และนายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “ผมได้รับทราบการดำเนินการของหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 4 จากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทำให้ทราบว่าผู้เข้ารับความอบรมมีความตั้งใจจริง นับว่าเป็นเกียรติและมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำความรู้ความสามารถมาใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคมไทย อีกทั้งเป็นการต่อยอดในสาขาวิชาที่เรียนรู้ไป สามารถนำมาพัฒนาประเทศชาติให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ผมขอขอบคุณทุกฝ่ายที่สนับสนุนกิจกรรมของหลักสูตรฯ เป็นอย่างดีเสมอมา”

          ทางด้าน พลเอกสิทธิพล นิ่มนวล ผู้อำนวยการหลักสูตร การบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง กล่าวว่า “หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 4 มีกำหนดการเปิดการอบรมตั้งเดือนตุลาคม ปี 2565 จนถึง 16 มิถุนายน ปี 2566 เป็นหลักสูตรที่สร้างผู้นำระดับยุทธศาสตร์ ที่มีทักษะการคิด การวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงของชาติแบบองค์รวม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ความมั่นคงในโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในมิติต่างๆ มีภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบ 

          เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้สำเร็จการอบรมจากหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง จะเป็นเครือข่ายอันสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ ได้รับทราบถึงองค์ประกอบด้านความมั่นคงในมิติต่างๆ เป็นเครือข่ายที่ความรัก ความสามัคคี พร้อมที่จะร่วมกันทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ และเชื่อมโยงต่อยอด ในการประกอบวิชาชีพในด้านต่างๆ ต่อไปอีกด้วย”

          ทั้งนี้ หลังจากหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 สำเร็จการอบรมไปแล้ว ขณะนี้เรากำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่ 5 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยสแกนใบสมัครผ่านคิวอาร์โค้ดในนามสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญผู้บริหารจากทุกภาคส่วน ทั้งนักธุรกิจ และหน่วยงานราชการ หน่วยรัฐวิสาหกิจ และผู้ที่สนใจจะมาเพิ่มทักษะความรู้ด้านความมั่นคงแห่งชาติ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานด้านธุรกิจซึ่งกันและต่อไป สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ Facebook เพจประชาสัมพันธ์ SML4 

 

 

A6916

Click Donate Support Web  

kasat 720x100MTL 720x100

TU720x100sme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

TOA 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!